Kommunerna har under de senaste åren gått igenom stora förändringar, som nu ytterligare har påskyndats av coronan.

Det faktum att befolkningen åldras och minskar och att kommunekonomin försämras har gjort kommunernas verksamhet och ledning synnerligen komplicerad. De ekonomiska anpassningsåtgärderna gör att känslorna går heta inom politiken. Sociala och traditionella medier sätter ivrigt tänderna i konflikterna. I attackerna kan man till och med identifiera fall där människor gjorts till måltavla.

I grund och botten handlar konflikter alltid om förtroende.

Denna höst har kommundirektörernas ställning ofta diskuterats i det offentliga. I synnerhet i Lappland har det figurerat nyheter om kommundirektörer som sagts upp och om minst sagt bristande förtroende mellan tjänstemannaledningen och förtroendevalda. Tyvärr är det här fenomenet inte begränsat till ett enda landskap. Och det handlar inte bara om ”gubbkultur”, utan om ett mer omfattande fenomen som såväl manliga som kvinnliga kommundirektörer har utsatts för.

Under de senaste veckorna har jag fått ett förvånansvärt stort antal samtal från kommundirektörer som berättat sorgliga historier från sina kommuner. Inget fall är det andra likt. Och det är inte alltid de förtroendevaldas fel. Även vi ledare är olika, vissa är bättre och vissa sämre som ledare. Ibland är både kommunen och kommundirektören utmärkta, men de passar bara inte ihop.

I grund och botten handlar konflikter alltid om förtroende. Antingen har man förtroende för någon eller så har man inte det. Man har velat göra kommundirektörens roll och tjänsteförhållande mera lik den roll som ett aktiebolags verkställande direktör har. Ett VD-avtal kan sägas upp på grund av bristande förtroende, utan specifika motiveringar. Ett direktörsavtal enligt kommunallagen ger möjlighet att avtala om utträde, men om enighet inte nås går man vidare till uppsägning.

Kommunförbundets uppgift är att ge råd om hur kommunallagen ska tillämpas. I dessa konflikter erbjuds kommunstyrelsen råd om lagenligt förfarande bland annat för tillsättandet av ett tillfälligt utskott och för beslutsfattandet.

Kommunförbundet kan inte ge kommundirektörer råd i frågor som gäller tjänsteförhållandet. Fackförbunden sörjer för tjänstemännens och arbetstagarnas intressebevakning och arbetarskydd. I dessa situationer är en kommundirektör rätt så ensam.

Att leda en kommun är komplicerat, i själva verket betydligt mer komplicerat än att leda ett företag.

Medlemmarna i Finlands Kommundirektörer rf har en rättsskyddsförsäkring som kan ersätta de rättegångskostnader som föranleds av att ett tjänsteförhållande försvaras.
Det väsentliga är dock att man klarar av att agera när förtroendet ännu inte har gått förlorat helt och hållet. När det fortfarande är möjligt att fortsätta tillsammans.

Att leda en kommun är komplicerat, i själva verket betydligt mer komplicerat än att leda ett företag. Det finns många olika sorters förväntningar på ledningen av kommunen. Dessa förväntningar kommer från kommunmedlemmarna och invånarna som kunder, personalen, beslutsfattarna, de statliga aktörerna och framför allt av förvaltningens offentlighet. En kommundirektör förväntas ha god förmåga att läsa situationer och hög emotionell intelligens; till exempel gällande vilka förändringar som kan genomföras och i vilken takt.

Sociala medier är fulla av hatretorik mot tjänstemän (och politiker).

Kommundirektörens chef är kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ledamöter väljs inte på basis av deras chefskompetens. Och de anammar inte nödvändigtvis rollen som arbetsgivare. Det här framgår ofta av de rätt destruktiva inlägg som kritiserar kommunens tjänsteinnehavare och arbetstagare. I värsta fall kan bristen på förtroende leda till mobbning och utmålning, något som medierna gärna deltar i. Sociala medier är fulla av hatretorik mot tjänstemän (och politiker).

Kommunalvalet erbjuder på många sätt en möjlighet till en ny start. Nya förtroendevalda väljs och alla får ny utbildning, även gamla förtroendevalda. Kommunförbundet och FCG förbereder som bäst utbildning för nya förtroendevalda.

Jag lovar att  vi vid planeringen av utbildningarna allt bättre beaktar de förtroendevaldas ställning som chefer och som representanter för arbetsgivaren. Samtidigt ökar vi samarbetet med Finlands Kommundirektörer rf för att kommundirektörerna i ett tidigare skede ska få bättre stöd för sitt krävande arbete.

För även kommundirektörer har rätt till gott ledarskap.