Frågan om förtroendet för styrelsen var också uppe. Initiativ sändes till fullmäktige, som möts i februari.

Efter många om och men nådde idag en skrivelse om Kårkulla samkommuns ledarskap och styrning samkommunens styrelse.

Skrivelsen kommer från knappt 60 personer i Kårkullas personal, men har inga namnunderskrifter.

I december, när fullmäktige röstade om förtroendet för direktören Sofia Ulfstedt, försökte de anonyma undertecknarna få skrivelsen till fullmäktige. Det här misslyckades eftersom ärendet inte beretts.

Kårkullas styrelse hade heller ingen skyldighet att ta upp den anonyma skrivelsen till behandling, säger ordförande Anna Lena Karlsson-Finne (SFP).

Nu gjorde man ändå det, bland annat för att kunna sätta ingång processerna på rätt sätt.

– Det är första gången som jag läser skrivelsen, eftersom den tidigare inte sänts genom rätt kanaler. Jag har bara hört om den via andra styrelsemedlemmar och pressen.

Kritiken i skrivelsen sägs bygga på flera års erfarenhet och vill förmedla en helhetssyn på ledarskapet i Kårkulla. Karlsson-Finne säger att konkreta exempel saknas. Efterlysningar på transparens, respekt för personalen och utveckling, är något alla kan skriva under och sträver efter, säger hon.

– Det pratas om organisationskulturen och om ledningen, men det är väldigt diffust och svårt att greppa.

Skrivelsen innehåller också kritik mot direktören Sofia Ulfstedt. Undertecknarna säger sig förstå och omfatta den kritik som sex av styrelsens medlemmar riktat mot Ulfstedt.

Efter diskussion beslöt Kårkullas styrelse att ledningsgruppen ska bereda åtgärder för hur trivseln och välmåendet i samkommunen kan förbättras. Regioncheferna ska involveras i diskussionen – det gör man redan nu, påpekar Karlsson-Finne – och personalen uppmanas att besvara den personalenkät, som är öppen fram till 5.2, på ett uppriktigt sätt.

Personerna bakom skrivelsen representerar en bråkdel av Kårkullas nästan 1 000 anställda. De vågar inte framträda med namn och hänvisar till en beslutskultur som ”skjuter budbäraren”.

Karlsson-Finne säger att i en stor organisation med många ledarskikt finns det ofta missnöje. Det gäller att ta den kritiken till den närmaste förmannen, och sedan uppåt.

– Att man hängt upp kritiken på Sofia Ulfstedt, som om felet vore hennes, är fascinerande. Man har trott att situationen på den egna enheten blir bättre om Ulfstedt får sparken, men hon har inget direkt med enheternas personalsituation att göra.

Karlsson-Finne säger att styrelsen, som är djupt oenig i frågan om förtroendet för Ulfstedt, hade en bra diskussion om skrivelsen. Hon önskar att man haft diskussionen redan i september. Då hade man undvikit den konflikt som nu överskuggar samkommunens ledning.

Ett skäl till att diskussionen inte förts, är att kritiken från personalen inte nått de ansvariga tjänstemännen eller styrelseordförande Karlsson-Finne. Rykten om missnöjet har florerat, samtidigt som personalrapporter gett samkommunen goda betyg.

– Ingen har i något skede tyckt att personalens missnöje inte är viktigt. Men hur ska man kunna ingripa om missnöjet inte är konkret och definierbart?

Kårkullas styrelse sände på torsdagens möte också vidare ett initiativ om återkallandet av styrelsens förtroendeuppdrag.

Fullmäktige ska på ett extra möte den 11 februari ta ställning till om styrelsen är funktionsduglig.