I Finland kunde vi tillbringa sommaren relativt normalt, eftersom antalet dokumenterade coronafall var lågt. Folk passade på att andas ut och samla krafter efter den tunga våren. Nackdelen har dock varit att människor inte längre kommer ihåg eller orkar vara försiktiga. I själva verket är epidemin inte över, utan sjukdomen har tagit nya tag.

Tyskland inledde sitt utmanande, sex månader långa EU-ordförandeskap i början av juli. Inom EU beräknas bruttonationalprodukten sjunka drastiskt på grund av coronan. De regionala skillnaderna kan vara stora och nu bör man gå vidare i solidaritetens namn utvecklas. Storbritanniens slutliga utträde ur EU kommer att ske i slutet av året när övergångsperioden går ut. Förhandlingarna om utträdet har varit svåra och nu börjar det vara bråttom att få till stånd resultat.

Utöver dessa viktiga frågor har Tyskland lyft fram klimat- och digitaliseringsfrågor, en reform av asylsystemet, stärkandet av rättsstatsprincipen och Europas roll på en global nivå. Sist men inte minst vill jag nämna Tysklands mål att främja ungdomars välbefinnande på olika sätt. I det stora hela är programmet ambitiöst, och ett halvt år är en kort tid.

I början av Tysklands ordförandeskap nåddes äntligen en överenskommelse om EU:s fleråriga budgetram och återhämtningspaket. Förhandlingarna var långa och svåra. På det hela taget är resultatet av förhandlingarna dock bättre än det ursprungliga förslaget. I återhämtningspaketet har balansen mellan understöd och lån förbättrats och slutsumman i den fleråriga budgetramen förblev i stort sett under kontroll.

EU har nu möjlighet att vidta korrigerande åtgärder och få Europa på fötter.

Vid förhandlingarna förespråkade Finland att rättsstatsprincipen kopplas till tillgången till finansiering. Tiden utvisar om den strävan som skrivits in i slutresultatet kommer att förverkligas eller inte. Avtalet behandlas fortfarande av Europaparlamentet och de nationella parlamenten, och till exempel den finansiering som avsatts för forskning väcker diskussion. En bra sak för återhämtningen från den kris som coronan förorsakade är att man ändå fick till stånd ett avtal inom en rimlig tid.

EU har nu möjlighet att vidta korrigerande åtgärder och få Europa på fötter. Situationen i världen är kaotisk till följd av pandemin, den ekonomiska oron och andra kriser, och Europa har inte råd att stanna upp och älta meningsskiljaktigheter.

Allting påverkar allting i dagens värld. På hösten kan presidentvalet i USA innebära en förändring av den nuvarande situationen i världen, i en positiv eller negativ riktning. På längre sikt kommer den bestående sänkningen av oljepriset att påverka balansen mellan oljeproducerande länder. I många av dessa länder har man inte förberett sig på situationen och den fruktade återgången till fattigdom återspeglas säkert också i miljöfrågor och kvinnors ställning.

Kina fortsätter utfärda hot och landets åtgärder fortsätter att skapa oro.

Explosionskatastrofen i Libanon prövar landets maktstrukturer, som har attackerats med demonstrationer. Till följd av de opålitliga presidentvalen i Belarus syns medborgarnas missnöje på gatorna och även utomstående länder är inblandade i situationen. Polens president sitter kvar efter en knapp vinst i presidentvalet i juni, och Polens tvivelaktiga rättsstatspolitik ser inte ut att förändras. Kina fortsätter utfärda hot och landets åtgärder fortsätter att skapa oro; Hongkong och Taiwan befinner sig i svårigheter.

EU har en egen roll på världspolitikens område, men dess medel är begränsade. EU:s inflytande är i hög grad beroende av unionens enhetlighet, och pandemin får inte användas för att undergräva demokratin. Vi får hoppas att den eländiga coronapandemin bidrar till att få folk att förstå betydelsen av samarbete både i Europa och globalt.

Kolumnen ingår i Kommuntorget Magasin 3/2020. Prenumerera på tidningen här.