Vår verksamhet är ofta indelad i olika tidsperioder, vilket underlättar hanteringen av ärendena och hur de sköts. Nu befinner vi oss i början av det nya året och de flesta av oss hoppas att det ska bli bättre än det föregående. Vi vet inte hurdan framtiden blir, men vi kan ta lärdom av det förflutna.

Europeiska unionens verksamhet påverkas av olika periodindelningar. Vart femte år ordnas det parlamentsval och det nya parlamentet väljer i sin tur kommissionen, vars mandatperiod sträcker sig till dess nästa kommission har valts. Den nya kommissionen offentliggör sitt femårsprogram och detta program ligger till grund för den årligen utarbetade handlingsplanen för det kommande året. 

Varje medlemsstat sköter i tur och ordning det roterande halvårsvisa EU-ordförandeskapet. Ordförandelandet lyfter fram de teman på agendan som det särskilt vill betona under sin mandatperiod och därtill finns det frågor som i vilket fall som helst måste tas upp. Tyskland avslutade förra året och Portugal har inlett det nya året med temat ”rättvis, grön och digital återhämtning”. Efter skarpa svängar lyckades man under Tysklands ordförandeperiod fatta beslut om den fleråriga budgetramen och finansieringen av återhämtningen. Nu förs förhandlingar om sektorsvisa program under ledning av Portugal och överenskomna finansieringsprogram inleds. 

Nu står vi inför en stabilisering av relationerna mellan EU och UK.

Det portugisiska ordförandeskapet har som mål att reformera EU:s migrations- och asylpolitik. Dessutom får ärenden inom den sociala pelaren en fortsättning. Portugal ordnar ett toppmöte om sociala rättigheter i Porto 7–8.5.2021 och avsikten är att ge ett uttalande om utvecklandet av EU:s sociala dimension.

Före jul nåddes enighet kring Storbritanniens utträde ur tullunionen och den inre marknaden. Nu står vi inför en stabilisering av relationerna mellan EU och UK. Detta kommer säkerligen att ta flera ordförandeperioder, eftersom det fortfarande krävs överenskommelser i många frågor.

Ur demokratins synvinkel har 2021 börjat i verkligt sorgliga tecken.

Kommissionens arbetsprogram för 2021 presenterar 44 nya initiativ jämte underförslag. Även om man kom överens om relativt stora frågor under Tysklands ledning, garanterar arbetsprogrammet mycket att förhandla om under hela detta år. Efter Portugal övertar Slovenien ordförandeskapet i början av juli. Bland förslagen i arbetsprogrammet finns också många initiativ som gäller kommuner och regioner. Många initiativ som berör grön och digital övergång kräver noggrann uppföljning med tanke på intressebevakningen. 

Ur demokratins synvinkel har 2021 börjat i verkligt sorgliga tecken. Det har redan skrivits kilometervis med analyser av händelserna i USA:s kongress. Faktum är att USA är starkt tudelat och nu diskuteras orsakssambanden kring denna utveckling och de aktuella händelserna. Åtminstone vill man förtydliga spelreglerna för de sociala medierna.

Kommunerna och regionerna har en stor betydelse vid återhämtningen från krisen.

Alla har drabbats av den globala coronaepidemin och den dubiösa årsdagen för coronaviruset har nu firats i början av året. För ett år sedan visste vi inte ännu hur viruset skulle påverka vår vardag. Det nya året inleds också i ovisshetens tecken! Coronaviruset respekterar inte ländernas eller unionens gränser och de nya virusvarianterna spider sig snabbt. EU:s medlemsländer manar på kommissionen att påskynda anskaffningen av vacciner och utveckla den allmänna koordineringen så att den blir effektivare. 

Människornas mest naturliga periodindelning i livet hänför sig till årsskiftet. Det viktigaste målet för det år som nu inletts är att få sjukdomsläget att förbättras. Kommunerna och regionerna har en stor betydelse vid återhämtningen från krisen, när sjukdomen väl fås under kontroll. Efter perioden av osäkerhet kan man koncentrera sig på återhämtning och på att stärka sammanhållningen inom EU. När den egna grunden är i skick har ett starkt och enat EU möjlighet att skapa global stabilitet.

Det här är en artikel från Kommuntorget 1/2021. Vill du prenumerera på Kommuntorget? Gör din beställning HÄR.