Ett nytt år är en möjlighet att förnya sig och fatta klokare beslut tack vare det man lärt det föregående året. Men allt fortsätter där vi blev före årsskiftet, vilket begränsar möjligheterna att förnya sig. Vi får sällan börja från början med något.

Den globala ekonomiska osäkerheten tycks fortsätta och prognoserna ser allt dystrare ut. Nu när Finland precis kommit på vagnen i den europeiska högkonjunkturen pekar visarna neråt igen. Den europeiska ekonomin tyngs av risken för ett globalt handelskrig, den politiska situationen och protektionism.

För den ekonomiska utvecklingen på global nivå vore det mycket viktigt med handelsfred mellan USA och Kina. Konflikten mellan dessa två drabbar hela det ekonomiska fältet. Handeln mellan USA och EU rör sig kring en biljon dollar men också den har tidvis legat i vågskålen. USA:s protektionism är inte en hållbar väg och den innebär att man tar flera steg bakåt på en väg som byggts i samarbete till allas bästa.

USA är inte det enda landet i väst som önskar stärka sin ekonomi på bekostnad av sina handelspartner. Brexit avspeglar britternas önskan att driva sina egna intressen som en självständig ekonomi utanför EU och i de franska gula västarnas krav finns också drag av att driva nationella intressen.

I Ryssland har ekonomin inte lyft delvis beroende på sanktioner men främst på grund av de strukturella problemen i landet. Ingen vågar investera i den osäkerhet som det rådande politiska klimatet ger upphov till. Inte heller i Kina är de ekonomiska prognoserna längre överoptimistiska, inte ens på officiellt håll. Dessutom går Kina ut i världen med helt egna regler vilket också ökar oron.

Samtidigt som sysselsättningsgraden i Europa är relativt hög, arbetslösheten i EU28 låg på 6,7 % år 2018, förekommer det störningar på den europeiska marknaden som till stor del beror på händelserna ute i världen. Den europeiska centralbanken har länge hållit räntorna nere inom EU. Därför trodde många i höstas att räntorna skulle stiga i början av det nya året. Dessa prognoser gjordes medan alla indikatorer fortfarande pekade uppåt. Det ska bli intressant att se om det blir några större ändringar inom penningpolitiken i en så osäker situation.

Nyligen måste kommissionen ingripa i budgeteringen i de offentliga finanserna i Italien.

De senaste åren har man väckt diskussion om förbättring av beslutsfattandet inom EU. Kommissionen har i olika sammanhang tagit fram möjligheten att öka antalet ärenden som ska beslutas med kvalificerad majoritet då kravet på enhällighet innebär att ett enda land kan hindra att ett ärende går vidare. Senast gällde det ekonomin där kommissionen presenterade ett förslag om att man i EU:s skattepolitik kunde införa beslut med kvalificerad majoritet i fyra steg. Denna plan öppnar diskussionen för bland annat möjligheten att öka samarbetet för att hindra ekonomiska oegentligheter och hur man genom beskattning kunde stöda övriga politiska mål, som till exempel klimatmålen.

Europeiska unionen består av mycket olika länder vars konkurrenskraft ligger på olika nivå. Flera av medlemsländerna har problem med balansen i den offentliga ekonomin. Kommissionens roll är att säkerställa att medlemsländernas ekonomiska politik inte äventyrar den ekonomiska och monetära unionen. Nyligen måste kommissionen ingripa i budgeteringen i de offentliga finanserna i Italien. Återstår att se om åtgärderna varit tillräckliga.

I Finland har kommunerna haft en stark ställning i den lokala ekonomin och utvecklingen. Livskraftiga kommuner och regioner garanterar ett livskraftigt Finland. Regional- och lokalnivån måste beaktas mer än hittills under planeringsterminen för EU:s ekonomiska politik utan att budgetövervakningen skärps. Kommunernas självständiga beslutanderätt i fråga om budgetens innehåll får inte äventyras.

Ur ekonomins synvinkel får man hoppas att stabiliteten i Europa ökar detta år. Europaparlamentsvalet i maj kunde vara en ny start för Europa, men vi måste komma ihåg att vi har många val på kommande i medlemsländerna. Dessa nationella val har stor betydelse för EU:s enighet och framtiden i vårt område.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *