Klimatförändringen och hållbar utveckling är ämnen som både syns och hörs i olika sammanhang i dagens samhälle. Samhället står inför en förändring där det krävs åtgärder på alla institutionella plan för att nå en utveckling som är hållbar både globalt och lokalt, i de största städerna och i de minsta byarna. Klimatförändringen är något som trots allt berör oss alla och kommunerna står inför en central roll i att implementera de åtgärder som krävs för en hållbar utveckling.

I slutet av april deltog jag i en konferens ”Våra skogar – vår framtid” (Our Forests – Our Future), som ordnades av Europeiska kommissionen i Bryssel. Klimatförändringen och skogarnas potential i att skapa arbetsplatser, speciellt på landsbygden var centrala teman under konferensen.

Liknande teman lyfts fram i de prioriteringar som Kommunförbundets styrelse godkände i slutet av april för intressebevakningen av landsbygdskommuner och små kommuner. Digitaliseringen, klimatförändringen och en arbetsmarknad i förändring samt skapande av nya arbetsplatser poängteras som övergripande, aktuella fenomen.

Skogarnas betydelse är ett bekant fenomen för ett land som Finland, där ungefär 75% av landets areal är skog. Men intresset för ett hållbart skogsbruk för att möta samhällsutmaningar syns även i större kretsar. EU har ingen gemensam skogspolitik men nog en gemensam skogsstrategi, under vilken medlemsländerna kan koordinera sin verksamhet och dela med sig av goda erfarenheter.

Skogarna kommer att hjälpa oss men vi behöver även hjälpa dem och människorna som jobbar inom skogssektorn.

I december 2018 publicerade kommissionen en rapport över vilka mål som nåtts under nuvarande skogsstrategi och inom vilka områden ytterligare åtgärder uppmuntras. Den nuvarande strategin sträcker sig fram till år 2020. Huruvida strategin ska uppdateras efter år 2020, verkar ännu vara oklart.

Budskapet under konferensen var tydligt – en uppdatering av skogsstrategin är önskvärd. Europeiska unionens råd förhåller sig positivt till en fortsatt skogsstrategi, men poängterar starkt subsidiaritetsprincipen. Representanter för skogsägare runtom Europa talade även gott om strategin. ”Skogarna kommer att hjälpa oss men vi behöver även hjälpa dem och människorna som jobbar inom skogssektorn”, sade EU:s energi- och klimatkommissionär Miguel Arias Cañete under konferensen ”Our Forests, Our Future” i slutet av april.

Skogsstrategin uppfattas vara ett dokument som ger riktlinjer i hur klimatförändringen kan bekämpas genom hållbart skogsbruk, men det är på gräsrotsnivå som de praktiska besluten ska fattas. Skogspolitiken hör till medlemsländernas befogenheter och skillnaderna medlemsländerna emellan gör det svårt att inrätta en gemensam skogspolitik.

Skogarnas roll växer

Förväntningarna på skogarnas roll verkar växa i och med diskussionen kring klimatförändringen och hållbar utveckling. Skogsbruket har stor potential i klimatarbetet men har även stor betydelse för övergången mot en cirkulär bioekonomi. Efterfrågan av trä som råmaterial ökar, bl.a. inom byggnadssektorn och spelar en allt större roll i ersättandet av engångsartiklar av plast. Samtidigt som efterfrågan av trä ökar, ökar behovet av skog som kolsänka i och med en växande population. Ingen lätt ekvation att lösa.

Är hållbar skogsförvaltning räddaren i nöden vad gäller klimatförändringen?

Utvecklingen mot en grönare ekonomi och utökad skogsbaserad industri förväntas även öka livskraften, speciellt på landsbygden, i och med att nya arbetsplatser skapas. En aspekt som har en tendens att hamna i skymundan i dessa diskussioner är vem som ska jobba på de nya arbetsplatserna som förväntas skapas. Pekka Pesonen, generalsekreterare för Copa Cogeca, den europeiska lantbrukarorganisationen, varnade under konferensen för att vi så snart som efter år 2020 kommer att stå inför en utmaning där arbetskraften inte har tillräcklig kunskap. Utbildning, forskning och innovationer poängteras, så länge de är anpassningsbara på gräsrotsnivå.

Är hållbar skogsförvaltning räddaren i nöden vad gäller klimatförändringen? Skogarna är av stor betydelse när det kommer till att absorbera utsläpp men det behövs ett bredare perspektiv än så. För att bekämpa klimatförändringen behövs insatser från alla sektorer och alla nivåer. Industrin behöver arbeta tillsammans med skogsbruket och länken mellan skogsbruk och jordbruk kunde förstärkas.

Budskapet jag främst tog med mig från konferensen är att mera samstämmighet mellan olika politikområden krävs, så att alla drar åt samma håll och så att samarbete över sektorsgränserna förverkligas. Sedan återstår frågan om åtgärderna som vidtas, tas tillräckligt snabbt.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *