Finland inleder sin period som EU-ordförande i början av juli. Ordförandeskapet infaller under en utmanande tid såväl i världspolitiken som i den interna politiken i Europa. Kina är ute och erövrar världen medan USA allt mer motsätter sig transatlantiskt samarbete. Inom Europa råder oenighet om EU:s framtid.

Valet till Europaparlamentet i maj kommer att ha stor betydelse för huruvida EU kan enas om en gemensam värdegrund för Europa. Ju mer splittrat Europa är desto svagare möjligheter har det att fungera på global nivå och det i sin tur leder till att de övriga dikterar och Europa följer efter.

Varje ordförandeland sätter inför sin period upp mål som man önskar lägga särskild stor vikt på eller som det är extra angeläget att driva framåt. Finlands mål kommer att publiceras i slutet av juni. Den regering som bildas efter riksdagsvalet kommer att besluta om prioriteringarna. Regeringen behöver inte starta från noll eftersom prioriteringarna bearbetats genom parlamentarisk beredning.

Kommunförbundet har satt upp egna mål för ordförandeskapet. Kommunerna verkställer EU:s lagstiftning på många områden, därför är det viktigt att vara med och påverka prioriteringarna. Kommunförbundets sakkunniga har i flera beredningsgrupper och samråd fört fram synpunkter på sådant som kunde förbättra kommunernas ställning och livskraft.

Samtidigt som vi förberett oss för Finlands ordförandeskap har vi också utarbetat Kommunförbundets program för Europavalet.

Kommunförbundet har också hört kommunernas och landskapens nätverk för EU-frågor och internationella ärenden, när målen för ordförandeskapet definierades. Ett av de viktigaste målen ur kommunernas och landskapens synvinkel gäller EU:s kommande programperiod 2021–2027. Det har blivit klart att man inte nu under Rumäniens pågående ordförandeskap kommer att kunna besluta om EU:s fleråriga budgetram. Denna budgetram fastställer sammanhållningspolitiken och därmed också framtiden för strukturfonderna efter år 2020, därför är det ytterst viktigt att den under Finlands ordförandeskap genomförs på ett sätt som tillfredsställer kommunerna.

Kommunförbundet vill aktivt arbeta för ärenden som gynnar kommunerna och samtidigt vill man undvika att det uppstår onödigt bindande regler för kommunerna. Det är mycket viktigt att hitta en balans mellan de goda målen och de metoder man måste ta till för att uppnå målen till ett skäligt pris. Detta har betydelse också för medborgarnas förtroende för EU.

Urbaniseringen fortsätter världen över och också i Finland, därför tas den upp bland Kommunförbundets mål för ordförandeskapet. Städerna och deras utveckling hänger samman med främjande av välfärden och förebyggande av marginalisering samt invandringsfrågor. Också klimatpolitik, cirkulär ekonomi och energipolitik har mest betydelse i områden med hög befolkningstäthet.

Jämställdhet och likabehandling är inte självklarheter någonstans och kan aldrig betonas för mycket. När olika kulturer möts kan många saker drivas till sin spets och det måste finnas beredskap för sådant. Alla metoder som kan förebygga problem kan och måste användas och en av de starkaste finländska metoderna för att främja kompetens och jämlikhet är vår utbildningspolitik. Även om utbildningspolitiken till största delen är en nationell angelägenhet kan god praxis spridas i större utsträckning.

Valet till Europaparlamentet har stor betydelse för medborgarnas och hela EU:s framtid. Samtidigt som vi förberett oss för Finlands ordförandeskap har vi också utarbetat Kommunförbundets program för Europavalet. Programmet lyfter fram som grund för diskussion samma teman som nämns ovan. EU har på ett eller annat sätt en inverkan på ungefär 60 procent av kommunernas uppgifter eller beslut. EU påverkar oss alla och därför är det inte likgiltigt hur EU mår i framtiden.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *