En del av det material som styrelsen sänder till fullmäktige är inte offentligt.

Nu står det klart att Kårkulla samkommuns fullmäktige tar ställning till frågan om förtroendet för samkommunens direktör Sofia Ulfstedt den 16.12.

Föredragningslistan för mötet publicerades på söndag på samkommunens webb.

Det råder delade meningar om upprinnelsen till konflikten mellan delar av Kårkullas styrelse och samkommunens direktör. Fullmäktiges ordförande Christer Rönnlund (SFP) säger att det var en varning på felaktiga grunder som Ulfstedt gav till en tjänsteman som ledde till förtroendebristen.

Rönnlund, och andra i styrelsen, menar också att Ulfstedts ledarstil kritiseras av samkommunens personal. Det påståendet har tillbakavisats av personalchefen Jeanette Gripenberg i ÅU, men samma tidning har också intervjuat anställda och tidigare anställda som säger att det finns fog för kritiken.

Samkommunens styrelse Anna Lena Karlsson-Finne (SFP) tar Ulfstedt i försvar, och säger att varningen som gavs i juni var motiverad eftersom fastighetssektionens budget bereddes på fel sätt. En del av de styrelsemedlemmar som vill fälla Ulfstedt sitter i nämnda sektion. Det gör också fullmäktigeordförande Rönnlund.

Kårkulla samkommuns direktör Sofia Ulfstedt.

På styrelsemötet den 11 november sändes frågan om förtroendet för Ulfstedt till fullmäktige efter omröstning. Rösterna föll 6 mot 5 för att fullmäktige ska ta ställning i frågan.

På det extrainsatta mötet den 16 december är det uttryckligen förtroendet för Ulfstedt som är uppe för omröstning. Fullmäktige tar inte ställning till om hon kan fortsätta som direktör eller inte. Beroende på omröstningens resultat blir det en förhandlingsfråga som utgår från det direktörsavtal som Ulfstedt har.

Av föredragningslistan framgår att en del av det material som fullmäktige tar del av innan omröstningen inte är offentligt. Vad Kommuntorget erfar kommer fullmäktige att ha ett seminarium innan själva fullmäktigemötet för att gå igenom frågan.

Seminariet är, i motsats till fullmäktigemötet, inte öppet för allmänheten.

Kårkullas fullmäktige möts endast två gånger per år. Konflikten mellan Ulfstedt och styrelsen är därför obekant för de flesta fullmäktigeledamöter.

Noteras bör, att i fullmäktige har de olika medlemskommunernas ledamöter olika röstetal beroende på kommunernas storlek. Till exempel så Helsingfors tre ledamöter 37 röster mellan sig, Raseborgs två ledamöter har 18 röster, Nykarlebys enda ledamot har 7 röster och så vidare.

Det krävs att två tredjedelar av fullmäktige röstar för ett misstroende för att samkommunens direktör ska kunna konstateras inte längre åtnjuta fullmäktiges förtroende.