Statistikcentralen publicerade nyligen en prognos där befolkningsutvecklingen är negativ och befolkningen i Finland blir allt äldre. I denna framgår dock för Raseborgs del en positiv prognos där södra Finland kommer att vara den växande regionen.

Förändring är alltid en utmaning, men den ger också möjligheter. Att ändra och formas från gamla vanor och tankesätt är så gott som omöjligt utan bevis eller motivation och det är lätt att envist fortsätta ett inlärt mönster och bibehålla saker så som de varit tidigare. Att välja den lätta vägen, vilket innebär så lite förändring som möjligt leder inte heller till en hållbar framtid. Hela landet kämpar med att det finns en förväntning på kontinuerligt tillväxt samtidigt som vi har ett sjunkande invånarantal. Detta innebär en tävlan om inflyttning till diverse städer och kommuner, varvid marknadsföringen blir ett av de viktigaste verktygen.

Marknadsföringens 5 P:n

Inom marknadsföringen pratar man om de 5 P:na: Personal, Produkt, Placering, Pris och Påverkan. Genom att analysera dessa 5 P:na hittas stadens styrkor och svagheter. Detta är grunden även för Raseborgs kommande arbete för att motarbeta den krassa prognosen av kontinuerlig minskning av invånarantalet. Vi kan konstatera att Raseborg har ett bra konkurrensläge gällande sin produkt, placering och pris.

En annan undersökning gjordes om regionstädernas attraktionskraft och regionkännedom år 2018. I den undersökningen deltog 55 regionstäder. Utgående från undersökningen kunde man konstatera att Raseborg som stad var väldigt okänd. Därmed återkommer vi igen till marknadsföringens vikt och det fjärde P:t, påverkan, den har man inte satsat på i staden och därför är detta arbete ett av våra viktiga utvecklingsområden de kommande åren. Läget att branda staden Raseborg är bra, tio år efter sammanslagningen av Pojo, Karis och Ekenäs.

Landsbygdsurbanism

Raseborg har redan en bra årlig inflyttning, men tyvärr också en litet större utflyttning. Återflyttningen och nyinflyttningen har ökat i och med en ny landsbygdsurban levnadsstil, där arbetsplatsen fortfarande är kvar i storstaden men det fasta boendet är på landsbygden. Där har Raseborg den ultimata produkten, läget och infran.

Utbildningsutbudet är en viktig faktor för utflyttningen, i Raseborg har vi både andra stadiets och tredje stadiets utbildningar. Utbudet har dock minskat i synnerhet på tredje stadiet, en utbyggnad av utbildningsplatserna är därför ett sätt att motarbeta utflyttning och locka nya invånare. Dessutom är ett smidigt samarbete mellan olika intressenter viktig. En ny samarbetsgrupp, företagsriddarna, har grundats. Den består av representanter från staden, företagsföreningarna, utbildarna, TE-centralen och handelskammaren, som kartlägger och bearbetar den lokala arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kunskap.

Raseborg – en vinnare

För att en uttömning av regioner inte ska ske bör man också ta i beaktande invandringen. Vi behöver en fungerande infra som gör att man smidigt kan etablera sig i vår region. Det har diskuterats mycket kring att språket är ett hinder för etablering och här behöver var och en av oss en attitydförändring gentemot internationalisering och vad den hämtar med sig.

Genom att förbättra marknadsföringen, utbildningsutbudet och samarbetet, kommer vi långt. Om vi dessutom på ett konstruktivt sätt kan ta del av globaliseringens fördelar, kommer Raseborg definitivt att vara en vinnare.

Kommuntorget uppmärksammar Svenska veckan genom att bjuda in gästbloggare från våra tvåspråkiga kommuner. Dessutom tittar vi på befolkningsutvecklingen i Svenskfinland och snackar svenska med statsminister Antti Rinne. Håll utkik!