Larsmo placerar sig ofta högst eller lägst i en statistik. Nativiteten är fortsättningsvis bland de högsta i landet och antalet födda uppgår till ca 100 per år. Andelen invånare under 15 år utgör 29 procent av befolkningen.

Invånarantalet i Larsmo har stadigt växt och befolkningen uppgår idag till ca 5 300 personer. De senaste tio åren har befolkningen vuxit med 700 personer. Sysselsättningsgraden på 83,8 är högst bland kommunerna i fastlands Finland. Arbetslöshetsgraden på 2,1 procent är bland de lägsta i landet.

När kommunstrategin nyligen uppdaterades diskuterade förtroendevalda, invånare och tjänstemän bland annat globala trender och förändringar i klimatet som kan påverka verksamhetsmiljön i Larsmo och vilka förändringsbehov ändrad lagstiftning och förändringar i befolkningsstrukturen skapar på sikt. Slutsatsen var att Larsmo idag är en livskraftig kommun med god ekonomi. Framtida utmaningar ska mötas med de strategiska målen som slogs fast i strategin.

Trivsam kommun i välmående region

Visionen för 2030 är att Larsmo ska vara en trivsam boendekommun i en välmående region. Strategin innehåller tre strategiska tyngdpunktsområdena; Välmående genom livet, Rustade för framtiden och Välkommen till Larsmo.

I Larsmo ska invånaren vara i fokus och kommuninvånarna ska kunna leva ett gott liv i alla livsskeden.

Larsmo ska fortsättningsvis satsa på en aktiv planläggning, bostadsproduktion och utbyggnad av infrastrukturen så att alla åldersgrupper behov av boende beaktas.

I framtidens Larsmo kommer invånarna sannolikt att ställa allt större krav på livskvalitet, en stimulerande vardag och en hållbar och smidig livsstil. Larsmo har alla förutsättningar att leva upp till denna trend.

Ett helhetsmässigt välmående bygger på en fortsatt utveckling av rekreationsmöjligheter och kulturutbud. Hållbarheten synliggörs i energi-, avfalls- och trafiklösningar. Digitaliseringen utvecklas och gör livet smidigare för den enskilda invånaren.

Småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen ska fortsättningsvis finnas i alla kommundelar. En kunnig och engagerad personal ska sporra barn och unga till utbildning. Rätt undervisning ska ges på rätt plats och specialbehoven ska beaktas.

Småbarnspedagogiken växer i omfattning och verksamheten utvecklas genom engagerat ledarskap och en systematisk fortbildning. I strategin poängteras viken av ett stärkt samarbete mellan kommunen och föreningslivet.

Mötesplatser stärker identiteten

Vi tror att gemensamma mötesplatser stärker identiteten och samhörigheten och bidrar till socialt, fysiskt och psykiskt välmående och vi ska beakta och förebygga risker för utanförskap och missbruk.

Natur- och kulturupplevelser bidrar också till en ökad livskvalitet och främjar välmående. Kommunens ska ha ambitiösa miljö- och klimatmål för den egna verksamheten och även sporra kommuninvånarna till miljövänliga val och en hållbar livsstil.

Förnybara energikällor ska utnyttjas bättre och laddningsstationer och bioenergikällor ska vara tillgängliga i kommunen. Hållbart resursutnyttjande betonas och kommunen har som mål att möjliggöra bättre användning av kollektivtrafik.

Företagens brist på arbetskraft ska mötas med inflyttning, vilket möjliggör en fortsatt ekonomisk tillväxt. Då vi satsar på inflyttning ska vi samtidigt stärka vårt integrationskunnande och i serviceproduktionen ska bättre beakta de nya mångsidiga behoven. Larsmo ska arbeta för bibehållen god image och dela positiva berättelser som inspirerar.

Vi siktar på fortsatt tillväxt. År 2030 bor det över 6000 invånare i Larsmo.

Gun Kapténs
kommundirektör