Kommunförbundet är ett viktigt samarbetsorgan för landets svenskspråkiga, tvåspråkiga och små kommuner inklusive de på Åland, påminner Svenska delegationen. Foto: Tommy Pohjola

Sparandet på Kommunförbundet kan drabba Svenska delegationen, ett samarbetsforum för svensk- och tvåspråkiga kommuner.

Svenska delegationen är ett förtroendeorgan som stärker och stöder den svensk- och tvåspråkiga intressebevakningen vid Finlands Kommunförbund.

Förslaget som kommer från förbundet är att lägga ned den Svenska delegationen. Helt oacceptabelt, enligt delegationen.

– En tredjedel av Finlands befolkning bor i en svensk- eller tvåspråkig kommun. Kommunförbundet är en avgörande aktör för alla kommuners intressebevakning och för att kommunerna skall kunna utvecklas. För att detta ska kunna fungera jämlikt för alla kommuner, oavsett språkförhållandena, behövs Svenska delegationen även i framtiden. Att lägga ner den Svenska delegationen skulle urholka demokratin, säger Mikko Ollikainen (SFP).

Läs mera om Svenska delegationen 2023

Även Svenska delegationens vice ordförande Peter Sjökvist (SDP) motsätter sig nedläggningen av delegationen.

– Svenska delegationen har genom åren gett utlåtanden och bevakat att tillgången och servicen för den svenskspråkiga befolkningen bibehålls. En viktig uppgift som vi också borde ha i fortsättningen, säger Sjökvist.

Bakgrunden

I och med den stora vårdreformen för snart ett år sedan tappade Kommunförbundet miljonbelopp i medlemsavgifter från kommunerna. Omställningsförhandlingarna hösten 2022 ledde till nedskärningar på många håll i förbundet och även i dess svenskspråkiga verksamhet. Också det nu aktuella förslaget motiveras med krass ekonomi och behovet att se över stadgarna.

Från vänster Svenska delegationens ordförande Mikko Ollikainen, vice ordförande Peter Sjökvist, Björn Månsson, Essi Koivukangas från FCG, Kommunförbundets ledande jurist Ida Sulin, chefen för den svenska verksamheten vid Kommunförbundet Ulf Stenman samt Frida Sigfrids. Många medlemmar i delegationen deltog i onsdagens möte på distans. Foto Tommy Pohjola

Delegationen påminner att det i sammanläggningen av kommunernas centralorganisationer för 30 år sedan, när Kommunförbundet grundades, konstateras att Centralorganisationen är tvåspråkig, men också att ”För att bevara de små och vidsträckta kommunernas samt de svensk- och tvåspråkiga kommunernas intressen grundas vid centralorganisationen två separata delegationer: delegationen för de små och vidsträckta kommunerna och svenska delegationen”.

Efterhand har vikten av svenskspråkig service och även förtroendeorgan vuxit sig starkare i och med samarbetsavtal med Ålands kommunförbund, som företräder enspråkigt svenska åländska kommuner, knöts 2020.

Även Åland ska uppmärksammas

– Det måste finnas tillräckligt med svenska förtroendeorgan för att Kommunförbundet ska vara genuint tvåspråkig och även ur ett demokratiskt perspektiv tillgodose ägarkommunernas, på fastlandet och på Åland, rättigheter.

Mikko Ollikainen.

– Delegationen anser att Kommunförbundet – som central organisation och försvarare av närdemokrati – ska fungera demokratiskt och följa de avtal som uppgjorts vid Kommunförbundets grundande, säger delegationens ordförande Mikko Ollikainen.

Ollikainen påminner i delegationens utlåtande att ”en tredjedel av Finlands befolkning bor i en svensk eller tvåspråkig kommun. Kommunförbundets förbundsdelegations sammansättning återspeglar inte, i språkligt hänseende, den verkligheten varför en egen separat delegation som kan ta hänsyn till specifikt svenska och tvåspråkiga frågor är motiverat.”

Förslaget är nu offentligt och ska diskuteras. Beslut i ärenden väntas nästa vår.

– Att lägga ner den svenska delegationen sparar varken tid eller pengar – i stället urholkar det demokratin och försvagar de svenskspråkigas röst inom organisationen.

Detta gör den Svenska delegationen

medverkar till att svensk- och tvåspråkiga kommuner och kommunala sammanslutningar får service på svenska

medverkar till att svensk- och tvåspråkiga kommuner har tillgång till sådan kommunal service som den svenskspråkiga befolkningen behöver

ger på begäran utlåtanden i frågor som gäller de svenskspråkiga kommunerna

följer med Kommunförbundets svenska verksamhet