Svenska delegationen efterlyser fungerande utbildningsstigar. Foto: Liisa Takala, Kuntalehtis arkiv

För att integrationen ska bli framgångsrik behövs det fungerande utbildningsstigar samt flexibla lösningar på svenska i samtliga tvåspråkiga sysselsättningsregioner, skriver Kommunförbundets svenska delegation i ett färskt utlåtande.

Såväl de privata som de kommunalt anknutna yrkesutbildningsanordnarna är idag betydande lokala aktörer och viktiga faktorer för företagens tillväxt. När befolkningen i arbetsför ålder och därmed tillgången till arbetskraft minskar, måste yrkesutbildningen ha beredskap att stödja den ökande arbets- och utbildningsrelaterad invandringen samtidigt som den tillsammans med kommunerna bygger upp den lokala attraktionskraften.

– De svenska utbildningsstigarna i de tvåspråkiga sysselsättningsregionerna bör tydligt involveras i de svenska yrkesutbildningarna. Det här är viktigt att notera då områdena nu inleder sin verksamhet och fattar beslut om viktiga styrdokument, säger svenska delegationens ordförande Mikko Ollikainen.

Delegationsordförande Mikko Ollikainen.

Svenska delegationen vill också understryka behovet av ett gott samarbete mellan sysselsättningsregionerna som en garant för de svenskspråkiga arbets- och näringstjänsterna samt utbildningarna.

När arbets- och näringsreformen (AN-reformen) träder i kraft i början av 2025 får Finland 45 nya sysselsättningsregioner samtidigt som ansvaret för AN-tjänsterna överförs från staten till kommunerna.