Anmälningar om hot eller våld mot kommunalt anställda har ökat i Jakobstad på sistone. Största delen av rapporterna kommer från dagis- eller grundskolmiljöer. Det säger Fredrik Ollus, säkerhetschef på Jakobstads stad. Foto: Privat.

Antalet hotfulla incidenter som riktas gentemot anställda på Jakobstads stad har ökat. Speciellt från grundskolans och småbarnspedagogikens domäner har fler anmälningar lämnats in.

Efter att Jakobstads stad övergick till en ny elektronisk tjänst för en mera smidig rapportering av hotfulla incidenter eller våld mot personalen har anmälningar strömmat in i större utsträckning än tidigare.

Mellan 2022 och 2023 har antalet anmälningar ökat från 54 till 106. Fenomenet är dokumenterat i stadens senaste personalberättelse.

– Det handlar om webbapplikationen Falcony som togs ibuk i mars 2023. Avsikten är att kunna öka personalens delaktighet och förbättra möjligheterna att vidta åtgärder i samband med olika anmälningar, säger Fredrik Ollus, säkerhetschef på Jakobstads stad.


Anmälningar om hot och våld mot anställda under perioden 2019-2023. Källa: Jakobstads stad 

Största delen av de anmälningar som har lämnats in är relaterade till hotfulla händelser inom småbarnspedagogiken och grundskolan i Jakobstad.

– Det har till exempel handlat om bett, slag och sparkar som barn inom småbarnspedagogiken har riktat mot anställda. Jag har en känsla av att den här typen av incidenter har blivit vanligare. Men det är svårt att göra dugliga jämförelser eftersom rapporteringssystemet är relativt nytt.

– Det utåtagerande beteendet hos en del barn beror vanligen på svårigheter att bli förstådda eller uttrycka sig. Kulturskillnader kan också vara en orsak i sammanhanget.

– Inom grundskolan är händelser av det här slaget ofta relaterade till skolbarn med specialbehov. Inte sällan kan någon sjukdom finnas med i bilden. Att hantera dessa fall i en nerlugnande riktning är ofta resurskrävande.

Samtidigt händer det också att föräldrar till utåtagerande barn beter sig hotfullt på det verbala planet i samband med diskussioner.

– Inom sektorn kultur och fritid händer det ibland att staden har kunder som beter sig opassande eller hotfullt, tillägger Ollus i samma veva.

Åtgärder vidtas efter varje incident

Personalen på Jakobstad stad har tillgång till anvisningar om hur man ska agera i samband med hot eller våld på arbetsplatsenheter.

På olika enheter med ensamarbete och uppenbar risk för våld finns det larmknappar som kan användas vid behov. Via den digitala fortbildningstjänsten Eduhouse kan anställda lära sig mera om hur man hanterar hotfulla situationer.

– Varje anmälning går vidare till behandling och teamdiskussioner i de berörda enheterna. Det förebyggande arbetet är viktigt och varje incident leder till åtgärder.

– Vi har en bra och yrkesskicklig personal. Det är samtidigt viktigt att kunna analysera för att kunna göra saker och ting bättre. Enheternas förmän har nyckelpositioner i det här sammanhanget.

Ibland resulterar vissa uppkomna situationer i speciella åtgärder eller barnspecifika planer, säger Ollus.

Varför det har blivit mera oroligt i dagis- och skolvärlden är förstås svårt att ringa in. Numera rapporteras det ofta om att människor och barnfamiljer mår allmänt sämre efter de senaste turbulenta åren med både pandemi och skenande inflation. Den omfattande digitaliseringen av samhället anges också som en orsak till ökad psykisk ohälsa.

Hittills har några allvarliga hot- eller våldsincidenter inte inträffat inom undervisningen i Jakobstadstrakten.

– Vi utvecklar vår beredskap att hantera eventuella mera allvarliga lägen, säger Fredrik Ollus.