Kommunförbundets medlemsavgifter minskar med flera miljoner euro i året. Sakkunnigorganisation tvingas skära ned på verksamheten. Också förbundets svenska enhet känner av förändringen.

Personalen vid Kommunförbundet informerades på fredagsmorgonen om förändringarna. 23 personer sägs upp. Dessutom håller anställningsförhållandet för 12 arbetstagare på att upphöra av andra orsaker, till exempel pensionsavgång eller uppsägning på eget initiativ, enligt pressmeddelandet.

När omställningsförhandlingarna inleddes bedömdes uppsägningsbehovet till högst 60 personer vid Kommunförbundet och åtta vid Kommunförbundet Service Ab.

Också förbundets svenska enhet drabbas. Enheten läggs ned men personresuserna förblir oförändrade. Bland annat flyttas en tjänst över till det nya välfärdsområdesbolaget och översättarna till de nya servicebolaget. Förändringen är organisatorisk

Också kommunernas roll förändras, säger svenska enhetens direktör Ulf Stenman.

– Den svenskspråkiga verksamheten ses i huset som en stor resurs. Vi har bra renommé i huset, språkklimatet är bra och här finns en stor förståelse för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna och även välfärdsområdenas behov. Resurserna minskar inte. Det finns en möjlighet att till och med stärka den tvåspråkiga servicen, säger direktören för den svenska enheten Ulf Stenman.

Omställningsförhandlingarna inleddes i september och de gällde hela personalen vid Kommunförbundet och Kommunförbundet Service Ab, utom verkställande direktören och vice verkställande direktörerna.

– Under förhandlingarnas gång hittade vi sparobjekt också på andra håll än i personalutgifterna. Vid förhandlingarna gick vi igenom den service som är viktig för våra medlemskommuner i framtiden trots våra krympande resurser, säger förbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Kommunförbundets VD Minna Karhunen.

– I framtiden kommer vi att fokusera på proaktiv och strategisk intressebevakning samt fungerande rådgivningstjänster. Dessa ska stödjas av faktabaserade analyser och utvecklingsarbete. Vi vill vara i nära kontakt med städer och kommuner och stödja hanteringen av omvärldsförändringar och kommunernas framtida uppgifter.

Kommunförbundet hade före omställningsförhandlingarna cirka 190 anställda och Kommunförbundet Service Ab åtta.

För att trygga servicen för välfärdsområdena grundade Kommunförbundet i slutet av oktober Välfärdsområdesbolaget Ab. Sexton fastanställda från Kommunförbundet och Kommunförbundet Service Ab kommer att överföras till bolaget. Bolaget skapar förutsättningar för bland annat ett fortsatt förändringsstöd och stöd för en egen gemensam intressebevakning för välfärdsområdena. Bolagets verksamhet kommer att anpassas enligt välfärdsområdenas behov och det ska enligt planerna inleda sin verksamhet 1.1.2023. Avsikten är att välfärdsområdena genom en riktad aktieemission blir ägare i bolaget.

Kommuntorget ingår i bolaget KL-Kustannus Oy, som är en del av Kommunförbundskoncernen. KL-Kustannus Oy omfattades inte av omställningsförhandlingarna.

FAKTA

Kommunförbundet bevakar kommunernas intressen, utvecklar kommunsektorn och erbjuder sakkunnigtjänster. Alla Finlands 309 städer och kommuner är medlemmar i Kommunförbundet. Omställningsförhandlingarna berodde på att Kommunförbundets medlemsavgifter minskar med 30 procent från och med år 2023. Förändringar behövs också på grund av vårdreformen, som innebär att ansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023.

*** Den här nyheten uppdateras.