Institutet för de inhemska språken (Språkinstitutet) har i flera år arbetat för ett sakligt, klart och begripligt myndighetsspråk i samband med vårdreformen. Det gäller också de namn och benämningar som är aktuella i och med reformen.

Språkinstitutet rekommenderade redan i ett utlåtande för fem år sedan att den etablerade termen landskap skulle användas för de arton områden som ingick i det dåvarande reformförslaget. Termen togs i bruk, men reformen genomfördes inte och i det nya försöket till reform var landskap inte längre utgångspunkten. Därför har Språkinstitutet lyft fram termen på nytt.

Landskap är en etablerad term som ur en språklig synvinkel är kort och lätt att använda som sådan. Det är också smidigt att bilda sammansatta ord som landskapsstyrelse eller landskapsindelning till termen landskap. Termen är ett gott exempel på sakligt myndighetsspråk. Landskap uppfyller även kraven på lätt och begripligt språk, vilket är centralt i ett samhälle där allt fler behöver få information på lätt språk.

Det kan till och med ses som vilseledande i myndighetsspråket.

Benämningen välfärdsområde, som regeringen fört fram i det nya försöket till vårdreform, uppfyller däremot inte dessa krav. Språkinstitutet har riktat särskilt hård kritik mot den finska motsvarigheten hyvinvointialue. Det här beror på att ordet hyvinvointi är abstrakt och har många betydelser.

Ett exempel är ordet hyvinvointikeskus som nuförtiden används för att syfta såväl på kommunala vårdcentraler som på privata gym eller skönhetssalonger. Det här gör det svårt för allmänheten att skilja på kommersiella och offentliga aktörer. Ordet hyvinvointi har på det här sättet fått en så stark kommersiell nyans att det inte kan ses som sakligt myndighetsspråk. Det kan till och med ses som vilseledande i myndighetsspråket.

Social- och hälsovårdsreformen ångar på. Liksom tidigare reformförsök kantas också denna av oro och kritik. Samtidigt är de flesta eniga om att ojämlikheter inom vården måste åtgärdas. Men hur skapa något nytt utan att rasera fungerande modeller? Och vad handlar kritiken om? Kommuntorget låter bland annat patienter, stadsdirektörer och vårddirektörer komma till tals inför riksdagens behandling av reformen, som inleds den 8 december.

 

På svenska används välfärd främst inom den offentliga förvaltningen, vilket gör ordvalet mindre problematiskt. Det är till exempel ett fungerande element i namnet Institutet för hälsa och välfärd där välfärd används i förhållande till befolkningen som helhet.

Men med tanke på att välfärd definieras som ekonomisk och social trygghet i ett samhälle är det svårt att motivera bruket av ordet i det här sammanhanget.

Men också på svenska blir begreppet välfärd problematiskt när benämningar som välfärdsstation eller välfärdscentral används för att beteckna instanser som riktar sina konkreta tjänster direkt till individer.

Bruket av välfärd i det här sammanhanget har motiverats med att de nya vårdcentralerna erbjuder mer än enbart hälso- och sjukvård, till exempel tandvård, psykiatri- och missbrukartjänster och socialtjänster. Men med tanke på att välfärd definieras som ekonomisk och social trygghet i ett samhälle är det svårt att motivera bruket av ordet i det här sammanhanget.

Ordet välfärdsområde är besvärligt också ur en språklig synvinkel för att det redan i sig är ett långt sammansatt ord. När det sätts ihop med andra ord blir resultatet långa sammansättningar som välfärdsområdesstyrelse. Det är antagligen därför regeringen valt sammansättningen områdesstyrelse som dock fungerar dåligt eftersom område är så vagt i kontexten: det kan syfta på ett geografiskt område, ett ämnesområde eller ett verksamhetsområde.

Den här vagheten hade kunnat undvikas med det mer specifika region, vilket föreslogs av översättarna vid Statsrådets kansli.

Det är sällsynt att man gör så här och det kan leda till förvirring i språkbruket.

Under den pågående reformen har Språkinstitutet på nytt rekommenderat landskap. Termen kan visserligen inte införas genast på grund av den existerande landskapsadministrationen, men det är möjligt på sikt när uppgifterna för de här två parallella organisationerna slås samman.

Även om vårdlandskap är snävt i sin betydelse hade benämningen kunnat användas temporärt. Den användes redan i lagförslaget och hade körts in. Nu togs en ny, förhoppningsvis tillfällig, benämning i bruk. Det är sällsynt att man gör så här och det kan leda till förvirring i språkbruket.

Kommentar 15.12.2020: Resonemanget i stycket Långa sammansättningar bygger på information på webbplatsen Social- och hälsovårdsvårdsreformen (https://soteuudistus.fi/sv/framsida) i november 2020. Efter att spalten publicerats har jag fått information om det faktum att välfärdsområdesstyrelse används som motsvarighet för aluehallitus i regeringspropositionen RP 241/2020 rd.