Sedan två veckor har hela Finland levt under undantagsförhållanden, och enligt de senaste besluten fortgår undantagsarrangemangen för skolorna och läroanstalterna åtminstone till den 13 maj.

Det innebär att undervisningen i skolor och läroanstalter i regel ordnas som distansundervisning. Även kommunernas bibliotek, museer, övriga kulturinstitutioner samt simhallar och idrottshallar hålls stängda.

Övergången till nästan enbart distansundervisning skedde snabbt med minimal tid för förberedelser.

Kommunerna ansvarar för kommuninvånarnas vardag under både normala förhållanden och undantagsförhållanden. Kommunerna har axlat sitt ansvar och klarat av de exceptionella omständigheterna väl. Övergången till nästan enbart distansundervisning skedde snabbt med minimal tid för förberedelser.

Enligt regeringens nuvarande beslut fortsätter undantagsförhållandena i sju veckor till. Senast i det här skedet lönar det sig att göra en lägesbedömning och kontrollera att den behöriga myndigheten i kommunen har fattat nödvändiga administrativa beslut eller gjort nödvändiga ändringar i planerna i fråga om de avvikande undervisningsarrangemangen och eventuella avvikelser från timfördelningen.

God ledning och förvaltning är också att de gemensamma anvisningarna har förmedlats till lärare och övrig personal via skolornas rektorer. I enlighet med den praxis som tillämpas i respektive skola har informationen om arrangemangen sedan förmedlats vidare till eleverna och deras vårdnadshavare. Kommunerna har naturligtvis olika sätt att genomföra detta, men anvisningarna och kommunikationen har nu en nyckelroll.

Enligt de uppgifter vi fått varierar lärarnas praxis betydligt också inom samma skola.

Inom distansundervisningen arbetar man i en värld med informationsteknik och tillhörande tillämpningar. Man måste då komma ihåg att undantagsförhållanden inte betyder att man kan ge avkall på dataskydd eller informationssäkerhet. Enligt de uppgifter vi fått varierar lärarnas praxis betydligt också inom samma skola: vissa lärare ger eleverna endast information om uppgifterna, medan andra genom olika datatekniska lösningar ordnar undervisningsstunder som är gemensamma för alla.

Det stöd eleverna får varierar till både innehåll och omfattning, och det är tillåtet. Enligt tillämpningsförordningen ska kommunen ordna stöd i den mån det är möjligt. Koncepten kan sannolikt ännu finslipas och förbättras så att de som behöver stöd verkligen får det.

Framför allt de som ansvarar för kommunernas bildningsväsende behöver nu hålla huvudet kallt och hjärtat varmt.

Framför allt de som ansvarar för kommunernas bildningsväsende behöver nu hålla huvudet kallt och hjärtat varmt. Krisberedskap och kompetens finns, det vet jag. Det gäller nu att ge tydliga anvisningar på alla nivåer och ta hand om dem som behöver hjälp.

Också i dessa frågor står Kommunförbundet till er tjänst.