Kommunerna vill ha tydligare anvisningar av statsrådet och ministerarbetsgrupperna om coronabesluten. Kommunerna efterlyser också motiveringar till vad riktlinjerna grundar sig på.

– Det svårt för kommunerna att agera och följa de politiska riktlinjerna. Det minsta man kan begära är att de propositioner som ligger till grund för riktlinjerna – tillsammans med motiveringspromemoriorna och konsekvensbedömningarna till dem – genast ska vara offentliga. Kommunerna behöver också mer detaljerade anvisningar, säger Timo Reina, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Den behöriga myndigheten fattar beslut

Den oklara kommunikationen om befogenheterna för coronaåtgärder har skapat osäkerhet. Varken statsrådet eller ministerarbetsgrupperna har befogenhet att besluta om exempelvis övergång till distansundervisning i hela Finland, om det inte är fråga om att ta i bruk beredskapslagen under undantagsförhållanden. Statsrådet kan rekommendera, men de behöriga myndigheterna svarar för det egentliga beslutet och verkställandet.

– När regeringen drar upp riktlinjer för frågor som rör undervisning och utbildning är det uttryckligen bara rekommendationer, säger Reina.

Exceptionella undervisningsarrangemang inom den grundläggande utbildningen, såsom distansundervisning, kräver beslut av två myndigheter. Den lokala eller regionala myndigheten för smittsamma sjukdomar kan med stöd av smittskyddslagen helt eller delvis stänga skolornas lokaler.Efter det kan utbildningsanordnaren fatta beslut om övergång till distansundervisning.

– Kommunerna, utbildningsanordnarna, skolorna, lärarna, studerandena och vårdnadshavarna blir mycket förbryllade när ministrar säger att de fattar beslut som de inte har befogenhet att fatta.

Reina säger att det är viktig att på förhand fundera ut hur till exempel riktlinjerna för testningen i skolorna med tillhörande omfattande anskaffningsbehov verkligen ska genomföras och vilken effekt testningen har.

– Regeringen kan uttrycka sin vilja, men den behöriga myndigheten fattar beslut.

Kommunerna behöver tid för genomförandet 

Det tar tid att verkställa beslut. Information om ändringar som gäller skolor måste fås i tillräckligt god tid för att kommunerna ska kunna förbereda sig. 

– Ett veckoslut räcker inte på något sätt till för att förbereda sig omsorgsfullt. Kommunerna och regionerna måste ha en tillräcklig möjlighet att förbereda dylika omfattande åtgärder,  säger Terhi Päivärinta, direktör för enheten för välfärd och bildning vid Kommunförbundet.