2015-03-brysselbloggen-1
Svenska Kulturfondens ordförande Stefan Wallin öppnade seminariet.

Så löd namnet på Svenska kulturfondens seminarium i Bryssel den 4 mars. Under seminariet diskuterades och debatterades teater och litteratur ur ett minoritetsperspektiv och hur man kunde främja det. Fokus låg även på vad Europeiska Unionen kan göra för att stöda minoriteters kulturella strävanden. I seminariet deltog personer från hela Europa, främst från olika minoriteter.

När man tänker på Europeiska Unionen så sammanknippar man ofta maskineriet med de 28 medlemsländerna och de 24 officiella språken som talas. Men EU är så mycket mera mångfasetterat än det. I EU finns över 60 minoritets språk, som talas av ca 40 millioner invånare. Vissa av språken har en formell status medan de flesta minoritetsspråken inte har det. Detta innebär att minoritetsspråkens situation kan variera mycket beroende på var i Europa man rör sig. Jag som finlandssvensk i Finland har möjligheten att leva mitt liv på mitt modersmål. Medan den baskiska författaren Kirmen Uribens mor i Spanien, hade svårigheter att registreara honom med ett baskiskt namn, för att inte tala om att göra det på modersmålet.

En central fråga som europarlamentariker Nils Torvald lyfte upp under seminariet var hurdana minoriteter vi vill ha i framtiden.

Jag hoppas åtminstone att minoriteterna i Europa i framtiden ska vara livskraftiga och ses som en rikedom. Mångspråkighet och diversitet är en tillgång. Men hur ska man då kunna uppnå detta?

Under seminariet kom det många olika idéer för att främja minoriteternas ställning, allt från att få mera finansiering av EU till att lyssna bättre på de lokala aktörerna och att sprida information. Medan Ann-Louise Bertell, Svenska kulturfondens delegations ordförande, förespråkade empati och sympati. Enligt Bertell är sympati nyckeln till förståelse och det påverkar förhållningssättet till minoriteter. Som medlet till att skapa sympati såg Bertell kultur.

2015-03-brysselbloggen-2
Ann-Louise Bertell talade om sympatins betydelse.

Även vi på kommunförbundet ser kulturverksamheten som en viktig del i kommunerna, vilket gör att vi också i Bryssel följer med vad som händer inom sektorn, bland annat genom att delta på olika seminarier och följa mer EU:s kulturutskott.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *