Vi får dagligen läsa nyheter om coronavirusets spridning och dess konsekvenser för världsekonomin och människornas vardag överallt.

Europaparlamentet stängdes för tre veckor och liknande åtgärder övervägs också för andra institutioner. I Finland har såväl regeringen som kommunerna vidtagit åtgärder inför den eventuella fortsatta spridningen av viruset. Coronaviruset är endast ett exempel på hur globala händelser på ett ögonblick börjar påverka kommunens dagliga verksamhet.

Coronaviruset är endast ett exempel på hur globala händelser på ett ögonblick börjar påverka kommunens dagliga verksamhet.

Kommer vi att vara bättre förberedda inför motsvarande situationer i framtiden? Har kommunerna nu tydligare alternativ för den händelse att situationen i världen utvecklas i en annan riktning är man kunnat förutse? Har vi lyckats beakta alternativa framtida utmaningar?

Kommunerna i Finland har tack vare sin självständiga ställning utvecklats till föregångare på flera områden. Det kan gälla hälso- och sjukvården, digitaliseringen eller uppnående av målen för hållbar utveckling, i Finland spelar kommunerna en avgörande roll när det gäller att skapa fungerande modeller. Samma gäller ute i världen. Idag skapas nya modeller till lösningar allt oftare genom breda kontaktnät och mångkunniga samarbetspartner.

Genom att tillsammans undersöka olika alternativ och nya initiativ kan man komma fram till just de metoder som fungerar i morgondagens värld. Allt färre nätverk fungerar på bästa möjliga sätt eller uppnår koherenta, nya och effektiva lösningar om de stannar inom ett enda lands gränser.

Allt färre nätverk fungerar på bästa möjliga sätt om de stannar inom ett enda lands gränser.

Kommunförbundet slog ihop sin egen och Business Finlands expertis inom prognostisering och internationella ärenden och bjöd in kommunernas experter inom internationellt arbete till en workshop under den nationella framtidsdagen. Business Finlands scenarier gav oss fyra olika globala framtidsbilder fram till år 2030.

Med hjälp av scenarierna kunde städer och kommuner spegla konsekvenserna av de olika alternativen på sin egen framtid och se de möjligheter och utmaningar som internationaliseringen medför. Idéerna som formats under workshoppen kommer vi i samverkan med våra kontaktnät att förädla till effektiva åtgärder också inom Kommunförbundet. Jag tror att städerna och kommunerna också fick något med sig från workshoppen. Vi återkommer!