Järjestö 2.0-projekten skapades år 2017 för att öka föreningarnas delaktighet i social- och hälsovårdsreformen, som i det skedet ännu var regeringen Sipiläs ansvar.

I varje landskap finns ett STEA-finansierat projekt, som, förutom att ansvara för att tredje sektorn blir hörd och uppmärksammad i reformförberedelserna, även har sett till att främja samarbetet mellan föreningarna och kommunerna. I Mellersta Österbotten är det nätverksföreningen Kosti r.f. som administrerar projektet.

Kosti har redan tidigare bevakat föreningarnas intressen, men har i och med projektet fått ännu mera krut och resurser för arbetet.

I bästa fall ses tredje sektorns aktörer som kommunernas jämlika partner, och uppmärksammas i kommunens olika förberedelser redan i ett tidigt skede. Föreningarna kallas samman på regelbunden basis, och erfarenhetsexperter tas med i planerandet av nya, och förbättrandet av redan befintliga offentliga utrymmen.

Vissa kommuner behöver ännu hjälpas på traven.

Praxis för bidragssökande är tydligt och jämlikt för alla, och informerandet sker öppet, tydligt och transparent. Samarbetsformerna har nedtecknats tillsammans med föreningarna och båda parterna vet vad som är att vänta.

I vissa kommuner ligger föreningssamarbetet redan på en utmärkt nivå och föreningarnas värde i ökandet av invånarnas välmående beaktas. Vissa kommuner behöver ännu hjälpas på traven.

För att samarbetet mellan kommunen och föreningarna verkligen ska utvecklas till ett jämlikt partnerskap är det viktigt att parterna känner varandra och har tillräckligt med information om varandra. I Mellersta Österbotten har vi kommit en god bit framåt med den biten, och i såväl Karleby som landskapets alla andra kommuner finns det från och med början av år 2017 en nämnd koordinator som ansvarar för främjandet av välfärd och hälsa i kommunen.

Största delen av dessa koordinatorer har även föreningssamarbetet på sitt bord. Samarbetet underlättas när en tydlig kontaktperson i föreningsärenden finns.

Informationsinsamlingen har inte alltid varit det lättaste.

Under de tre gångna åren har projektet samlat in information av både föreningarna och kommunerna i Mellersta Österbotten gällande föreningssamarbetet. Med hjälp av informationsinsamlingen har vi kunnat skapa en bra bild av situationen gällande till exempel utrymmen och understöd, som kommunerna erbjuder föreningarna verksamma inom sitt område.

Informationsinsamlingen har inte alltid varit det lättaste eftersom uppgifterna gällande de utbetalda bidragen ofta ligger spridda över olika protokoll, utan att alls ha samlats på ett och samma ställe inom kommunen. Institutet för hälsa och välfärd har även nyligen inkluderat understödsbiten i sin TEAviisari, som visar riktningen för det hälsofrämjande arbetet i kommunerna, men informationen uppdateras endast vartannat år.

Föreningsregistret eViljo, som har fungerat som föreningarnas virtuella samlingsplats i Mellersta Österbotten i redan sex år, har förnyats i januari 2020 med Järjestö 2.0-projektets finansiering. Tack vare uppdateringen är det nu ännu lättare att hitta uppgifter om föreningar som är aktiva inom ett visst område, eller få ett grepp om olika samarbetsmöjligheter som föreningarna erbjuder kommunen.

Det går även bra att koppla registret till kommunens egen hemsida och ge invånarna – och kanske även möjliga potentiella nya invånare – en heltäckande bild över exempelvis olika fritidssysselsättningar, kamratstödsgrupper eller mötesplatser som föreningarna erbjuder.

Vi har under projektets gång fått höra av många kommuner hur värdefullt det har varit att ha en tydlig motpart på föreningsfältet att samarbeta med, en part som är medveten om just den egna kommunens situation och särdrag.

Samma koordinatorer som koordinerar samarbetet mellan Karleby och föreningarna verksamma inom kommunen skulle även ha Utsjoki, Kuhmo och Utajärvi med sina grannkommuner och deras föreningar på sitt ansvar.

Situationen kommer dock att ändra inom kort, när finansieringen för de landskapliga Järjestö 2.0-projekten upphör hösten 2020. Pengar skulle ursprungligen finnas fram till slutet av året. Som en orsak till det ändrade finansieringsbeslutet har givits Sipilä-reformens fall, och det faktum att den nya regeringen förbereder social- och hälsovårdsreformen på ett annat sätt än vad den tidigare gjorde.

Nu är tanken att stödet för föreningarna koncentreras i fortsättningen till specialupptagningsområden, vilket skulle innebära att samma koordinatorer som koordinerar samarbetet mellan Karleby och föreningarna verksamma inom kommunen även skulle ha Utsjoki, Kuhmo och Utajärvi med sina grannkommuner och deras föreningar på sitt ansvar.

Kommunrundan 2020

Under 2020 uppmärksammar Kommuntorget alla tvåspråkiga kommuner veckovis med artiklar, bloggar och fakta.
>> Alla artiklar

Tipsa oss om ämnen i din kommun! Mejla redaktionschef Dan Lolax.

Att stödet skulle vara anpassat enligt varje kommuns specifika situation och särdrag efter det, verkar osannolikt.

Kommun + förening = sant! Men hjälp behövs, och därför är det oerhört viktigt att lokala kärleksguden Amor, i formen av de landskapstäckande Järjestö 2.0-projekten. finns, så att sammankomsten av de varandra kompletterande parterna kan ske även i fortsättningen. På så sätt kan både kommunerna och föreningarna få det bästa ut av varandra – enligt områdesspecifika behov.