Kultur är en lyxvara, konstaterade Sannfinländarnas partiordförande i en debatt inför riksdagsvalet 2023.  Är det så? Är det i kulturfältet miljonerna ska hittas när det offentliga ska spara? 

Uttrycket ”Makt och rikedom förgår, endast konst och vetenskap består”,  tillskrivs astronomen Tycho Brahe (1546 – 1601,) vilket han lär ha ristat in ovanför entrén till ett observatorium på ön Ven i Öresund.

När Storbritannien attackerades av Tyskland under andra världskriget lades det fram ett förslag om att använda kulturbudgeten till att utöka försvaret, varpå Winston Churchill ska ha replikerat:

– Men vad ska vi då försvara?

Vi brukar omnämna kultur och konst som den kreativa sektorn. Ordet kultur kommer från det latinska ordet cultura, som betyder odling. I Unescos definition är kultur används allt det som mänskliga samhällen för vidare till kommande generationer. Antropologerna talar om kultur på samma sätt; kulturbegreppet innefattar alla slags kunskaper, färdigheter och seder samt värderingar och normer, som de mänskliga samhällena är byggda på. Konst å sin sida beskriver estetisk verksamhet så som bildkonst och skulptur, dans, film, musik, litteratur, drama, arkitektur mm.

Viktig för samhällsutvecklingen

Värdet av konst- och kulturverksamhet för samhället är långt ifrån klarlagt, men de flesta är överens om att det har en grundläggande betydelse för samhällets utveckling. Under modern tid har konst och kultur i de flesta västerländska länder till en betydande del finansierats direkt och indirekt med offentligt stöd.

Den kreativa sektorn utgör för närvarande under 4 procent av Finlands bruttonationalprodukt, vilket är mindre än i de andra nordiska länderna. Inom EU-området har den kreativa sektorns andel redan stigit till 7 procent i genomsnitt och den kreativa industrin har ansetts vara en betydande framtidsbransch.

Sneglar vi på vårt västra grannland Sverige är musikbranschen där en miljardindustri. Sverige är ett av endast tre länder i världen som exporterar mer musik än de importerar! Grunden till dagens framgångsrika musikindustri Sverige finns i den kommunala musikskolan, kommersialismen, de internationella etableringarna samt i digitalisering, demokratisering och etablering av streamingtjänster, skriver forskaren Sandra Lindholm vid Uppsala universitet.

Ökar förståelsen av samhället

Förutom den ekonomiska nyttan, bidrar konst och kultur till att vi människor lättare förstår samhället och oss själva. Konst och kultur stimulerar till självreflektion, ifrågasättande och innovation och blir på så sätt en del av demokratibegreppet.

– Jag vill inte bo i ett hus med höga, kompakta murar och stängda fönster, sa Mahatma Gandhi. Kulturens vindar från alla länder skall blåsa fritt genom mitt hus, men ingen av dem skall föra mig med sig. Jag vill stanna på jorden.

Förmågan att förstå sin omvärld är grunden för vår demokrati. Konst och kultur är byggstenar som belyser de mänskliga rättigheterna, vår personliga frihet, yttrandefriheten och vår välfärd.

Ifall vi vill benämna välfärden som en lyxvara, så är den i alla fall värd sitt pris!