Knappt två månader har förflutit sedan jag inledde mitt arbete som specialsakkunnig på Kommunförbundet. Jag ska fungera som kontakt till de svenska och tvåspråkiga kommunerna och särskilt främja en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling i kommunerna. Därtill kommer uppgifter som berör social- och hälsovårdsfrågor, språkliga rättigheter och andra aktuella utmaningar i kommunerna.

Kommunförbundet har slagit fast att främjandet av en hållbar utveckling är en av Kommunförbundets viktigaste målsättningar. På allas läppar finns idag klimatförändringen och utvecklandet av den cirkulär ekonomin.

Kommunens roll är central i arbetet för att bromsa klimatförändringen och för att förbereda samhället på de förändringar som klimatförändringen leder till. Skyddet av Östersjön är högt på min agenda och jag stöder gärna på olika sätt kommunerna och våra samarbetspartners i detta arbete.

Jag ser goda möjligheter i att utveckla den cirkulära ekonomin i Svenskfinland genom ett närmare samarbete mellan olika aktörer på den lokala nivån.

Vi kan bli ännu bättre på att skapa fungerande nätverk mellan landsbygden och städerna och på att utveckla verksamheter så att till exempel transporterna av livsmedel från producenten till konsumenten förkortas och så att näringsämnen från samhället kan återgå till naturens kretslopp.

Det är en lönsam affär för kommunerna att minska utsläppen av skadliga ämnen i miljön.

Mycket arbete pågår i kommunerna för att stoppa klimatuppvärmningen. Närmare 60 kommuner har redan anslutit sig till Hinku-projektet som leds av Finlands miljöcentral. Kommunerna i Hinku-nätverket förbinder sig att minska utsläppen av växthusgaser med 80 procent till år 2030 jämfört med utsläppsnivån år 2007.

Regeringen har ställt som mål att Finland ska vara kolneutralt år 2030. Utan kommunernas aktiva medverkan kan målet inte uppnås. Många kommuner och städer gör upp åtgärdsplaner och samarbetar med organisationer och företag för att utveckla innovationer och tekniska lösningar som möjliggör ett resurssnålare samhälle. Det är en lönsam affär för kommunerna att minska utsläppen av skadliga ämnen i miljön.

Idag känner många en miljöoch klimatångest inför alla de problem som vårt jordklot står inför. Den internationella klimatpanelens påminnelse om att en övergång till ett kolneutralt samhälle måste ske under de närmaste åren kan kännas skrämmande, rentav hotfull.

Trots att världens ledande forskare är eniga om att människan är orsaken till klimatuppvärmningen, finns det också en stark rörelse i samhället, som förnekar människans andel i klimatförändringen och behovet av att ändra på dagens konsumtionsmönster.

En öppen och tydlig kommunikation om kommunens miljö- och klimatarbete och aktiviteter kan både inspirera och lugna invånarna.

Vi måste därför försöka förhindra en polarisering i debatten om klimatåtaganden.

Kommunerna har en stor uppgift som aktör för en hållbar utveckling. Kommunerna kan också bli bättre på att berätta och kommunicera om de processer som pågår och om de åtgärder som kommunen förbundit sig att genomföra. En öppen och tydlig kommunikation om kommunens miljö- och klimatarbete och aktiviteter kan både inspirera och lugna invånarna.

Genom att förbättra invånarnas delaktighet i arbetet skapar vi möjligheter för kommuninvånarna att leva så klimat- och miljövänligt som möjligt, vilket minskar invånarnas klimat- och miljöångest.

Kommunerna i Svenskfinland kan bidra till en hållbar utveckling genom ett gott samarbete sinsemellan samt genom ambitiösa målsättningar och åtgärder. Jag ser fram emot ett positivt och kreativt samarbete med Svenskfinlands kommuner och samarbetspartner. Ta gärna kontakt!