Nu finns det goda skäl att dra i handbromsen. Regeringens förslag till ny bygglag varken förbättrar eller förenklar processerna i  kommunerna.

Regeringens proposition med förslag till ny bygglag och revidering av vissa lagar som har samband med den undertecknades av miljö- och klimatminister Maria Ohisalo (gröna) och överlämnades till riksdagen i slutet av september 2022.

Ett av målen i regeringsprogrammet i Sanna Marins regering är ett klimatneutralt samhälle och en bättre kvalitet på byggandet. Förslaget till ny markanvändnings- och bygglag är ett sätt att nå ett klimatneutralt samhälle, stärka naturens mångfald, ge bättre kvalitet på byggandet och främja digitaliseringen. Dessutom poängteras samhällsstrukturens sociala och ekonomiska hållbarhet. 

Glädjande nog föreslår propositionen inga ändringar i kommunernas planläggningsmonopol och planhierarki.  I lagberedningen heter det att kommunernas markpolitik ska stärkas och planläggningsprocessen göras smidigare.

Risk för ökad administrativ börda

Målsättningarna med revideringen är värdefulla ock viktiga. Förutom de redan nämnda målsättningarna talar man i beredningen om behovet av att effektivera och förtydliga byggrutinerna och att tydliggöra de olika aktörers roller. Det här är goda eftersträvansvärda målsättningar, men tyvärr når inte lagförslaget upp till sina målsättningar ur ett kommunalt perspektiv.

Det en uppenbar risk att de nya lagkraven ökar den administrativa bördan i kommunen. I stället för att effektivera tillståndsförfarandet leder förslaget sannolikt till att efterkontrollen ökar samtidigt som förfarandet blir betungande och tidskrävande för kommunerna. Därtill kan de digitaliseringskrav som ingår i lagförslaget medföra betydande merkostnader för kommunerna.

Målet med all digitalisering är att öka tillgängligheten, att effektivera verksamheten och åstadkomma kostnadinbesparingar. De onödiga överlappande digitaliseringslösningarna som anges i propositionen förbättrar knappast kommunernas  möjligheter att  digitalisera sin verksamhet.

Kommunerna behöver lokala lösningar

Planering, markpolitik och byggförvaltning bildar en helhet som skapar grunden för kommunens livskraft och medborgarnas välmående. Med markanvändningslösningar som är anpassade till lokala förhållanden främjar kommunerna bäst en hållbar samhällsutveckling. Kommunerna behöver en lagstiftning som stödjer denna utveckling.

Kommunförbundets sakkunniga har granskat propositionen och de är allvarligt bekymrade över både förfarandet i själva lagberedningen och kvaliteten på lagförslaget. Propositionen innehåller flera oklarheter och inga direkta förslag som skulle förbättra, förenkla och effektivera processerna varken för kommunerna eller för användarna.

Stopp! Här finns goda skäl att dra i handbromsen. Lagar ska utveckla, förbättra, förenkla och effektivera verksamheten. Ur ett kommunalt användarperspektiv finns det tyvärr stora brister i denna proposition.

Läs mera (på finska) : Kommunförbundets utlåtande om förslaget till ny mark- och bygglag