Får jag använda pronomenet hen när jag skriver i jobbet eller är det ett förbjudet ord? Det undrade nyligen en kommunanställd som tvistat om saken med en kollega.

Svaret är att visst kan man använda det könsneutrala pronomenet hen också i kommunala texter, men det gäller att välja lämpliga sammanhang där ordet passar in och inte stjäl uppmärksamhet från den övriga texten och inte heller väcker irritation hos läsaren. Pronomenet hen är fortfarande nytt i svenskan, och också mycket omdebatterat. Därför måste texttypen, kommunikationssituationen och de tilltänkta mottagarna få avgöra om man ska skriva hen eller välja ett annat ord.

Hen används i dag i flera olika slag av texter som ett alternativ till bland annat hon eller han.

Det går bra att till exempel i en informationstext skriva Om en elev är borta från en lektion bör hen meddela läraren på förhand i stället för att skriva bör hon eller han meddela … alternativt han eller hon. Om en text innehåller många upprepningar av hon eller han, henne eller honom, hennes eller hans, är pronomenet hen till och med att föredra eftersom det kan bidra till en smidigare text.

Hen kan vidare användas för att ersätta pronomenet den, som de facto också är ett pronomen som delar åsikterna. Alla är inte så förtjusta i att man använder den om en person. Formuleringen Om en elev är borta från en lektion bör den meddela läraren på förhand är därför inte helt oproblematisk.

En del läsare kan nämligen uppfatta meningen som nedlåtande, att eleven blir förtingligad i texten. Eftersom pronomenet hen inte har den belastningen, kan det alltså vara ett bättre alternativ.

Pronomenet hen kan även ersätta ordet vederbörande, men eftersom texter där vederbörande kan tänkas ingå ofta är mycket formella är det inte helt givet att hen är ett lyckat val. Skribenten måste alltså bedöma från fall till fall hur hen ska göra.

Vederbörande kan i vissa texter bytas ut mot hen, i andra omformuleras till den som avses eller den som berörs, och i många fall är ordet överflödigt och kan helt enkelt strykas.

Det faktum att vi har fått tillgång till ett nytt pronomen betyder inte att vi ska sluta använda alla tidigare prövade möjligheter att skriva könsneutralt.

Hen är bara en av flera möjligheter. Till exempel boken Svenskt lagspråk i Finland ger oss ytterligare tips, bland annat att använda pluralformer (eleverna – de) stället för singularformer (eleven – han, hon) eller att omskriva texten så att det inte behövs något personligt pronomen.

P.S. Hen kan också användas om personer som inte vill kategoriseras i grupperna ”man” och ”kvinna” eller av skribenter som inte vill könsuppdela sina läsare.

Publicerad i Fikt 5/2014.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *