Från och med idag fram till april 2023 höjs personaldimensioneringen på serviceboenden succesivt.

Idag träder den så omdebatterade ändringen av äldreomsorgslagen i kraft. Från och med idag ska personaldimensioneringen för serviceboende med heldygnsomsorg, och långvarig institutionsvård för äldre personer, vara minst 0,5 anställda per klient.

Vid ingången av 2021 ska personaldimensioneringen vara minst 0,55 och vid ingången av 2022 minst 0,6 anställda per klient.

Personaldimensioneringen 0,7 anställda per klient träder i kraft till fullo den 1 april 2023. 

Den lagstadgade minimidimensioneringen gäller både de offentliga och de privata tjänsterna.

Dimensioneringen ska vara högre när klienternas funktionsförmåga och servicebehov samt tryggandet av servicekvaliteten förutsätter det.

Upprinnelsen till personaldimensioneringen var vanvården på Esperi Cares äldreboende Ulrikahemmet i Kristinestad. I januari avbröt den övervakande myndigheten Valvira verksamheten på Ulrikahemmet, med hänvisning till personalbrist, brister i basomsorgen och brister i läkemedelshanteringen.

I valrörelsen blev personaldimensioneringen ett löfte som regeringen Rinne, och senare regeringen Marin, infriade.

Kommunförbundet har motsatt sig personaldimensioneringen och argumenterat för att den blir för kostsam, att det inte finns tillräckligt med personal för att upprätthålla den, och att den riskerar undergräva hemvården, om personal flyttas därifrån till serviceboenden.

Idag träder också i kraft bestämmelser om åtskiljande av direkt klientarbete och indirekt arbete samt om personalstrukturen och kompetensen.

Målet med arbetsfördelningen är att säkerställa att det finns tillgång till personalresurser som motsvarar klienternas behov för det direkta klientarbetet. Tjänsteproducenten bör vid behov kunna visa hur man sörjer för att det indirekta arbetet blir utfört på behörigt sätt. 

Social- och hälsovårdsministeriet genomför tillsammans med Valvira och regionförvaltningsverken samt Institutet för hälsa och välfärd en utbildningsrunda som stöder genomförandet av lagändringarna under hösten.

Vid genomförandet av lagstiftningen samarbetar man också med Kommunförbundet, kommunerna och samkommunerna samt tjänsteproducenterna.