Kommunförbundet anser att äldreomsorgen bör bedömas som en helhet, både för de äldre som vårdas i hemmet och för äldre personer i heldygnsomsorg. Den personaldimensionering som nu behandlas gäller endast den lilla del av den äldre befolkningen som befinner sig inom långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, skriver Kommunförbundet , i ett utlåtande om Social- och hälsovårdsministeriets lagutkast om äldreomsorgen.

Kommunförbundet understöder i princip inte förslaget att personaldimensioneringen föreskrivs genom lag. Mångfasetterade problem kan inte lösas genom att man mekaniskt justerar personaldimensioneringen. Inom serviceboende med heldygnsomsorg för äldre bör personalstyrkan och kompetensen motsvara antalet klienter och deras behov. Klienternas situationer och behov varierar kraftigt under dygnet.

– Mer uppmärksamhet bör fästas vid ledarskap och organisering av uppgifter. Vårdsektorn lider av personalbrist och hög omsättning av personal. Den här situationen kunde förbättras med hjälp av stöd för chefsarbetet och gedigen introduktion i arbetet samt genom att inkludera personalen i planeringsarbetet, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

En helhetsbild behövs

Kommunförbundet hoppas att behovet av en eventuell minimidimensionering utvärderas först efter att man är säker på hurdan kvaliteten på de nuvarande omsorgstjänsterna är. Innan den nuvarande situationen har bedömts bör inga nya åtgärder slås fast.

Om man trots allt beslutar att ta i bruk minimidimensioneringen understöder Kommunförbundet en dimensionering på 0,5 anställda per klient, i enlighet med de nuvarande kvalitetsrekommendationerna.

– Vi anser att förslaget på 0,7 anställda per klient är mycket problematiskt. Som det ser ut nu ska det satsas på en mindre grupp äldre personer i heldygnsvård. Skulle det vara vettigare att använda resurserna på att utveckla tjänster för samtliga kunder, även de som bor hemma och behöver vård och omsorg i hemmet? undrar Karhunen.

Kompensation redan under övergångsperioden

Enligt propositionen träder lagen i kraft 1.8.2020. Kommunerna ska gradvis höja personaldimensioneringen och nå upp till en nivå på 0,7 senast 31.3.2023.

Om lagen träder i kraft bör kommunerna ersättas fullt ut för kostnaderna genom statsandelar. Kommunförbundet anser att förbundet bör vara med i uppföljningen och utvärderingen av kostnaderna för verkställandet av lagen. Även befolkningsprognoser bör beaktas i kostnadsutvärderingen.