Den nya personaldimensioneringen hotar lamslå utvecklingen av hemvården, säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen.

År 2018 bodde 7,6 procent av dem som fyllt 75 år (39 000 personer) i serviceboende med heldygnsomsorg. Kostnaderna och personalbehovet kommer i vilket fall som helst att öka när de stora åldersklasserna blir äldre, men ökningen blir mer måttlig om de äldre kan bo hemma längre.

Kommunerna kan utveckla hemvården och andra tjänster som stöder hemmaboende, så att färre personer som fyllt 75 år behöver serviceboende med heldygnsomsorg.

Dimensioneringssektionen i den arbetsgrupp som Social- och hälsovårdsministeriet tillsatt för att bereda en reform av tjänster för äldre har utarbetat ett förslag om att personaldimensioneringen inom institutionsvården och serviceboenden med heldygnsomsorg ska höjas från 0,5 till 0,7 anställda. Personalen vid serviceboenden med heldygnsomsorg arbetar dygnet runt.

– Om dimensioneringen 0,7 blir lagstadgad är kommunen tvungen att få ihop vårdpersonal till serviceboendena med heldygnsomsorg. Kostnaderna och personalbehovet skulle kunna hållas åtminstone någorlunda under kontroll om kommunerna fick utveckla hemvården och andra öppenvårdstjänster. Den nya dimensioneringen hotar lamslå utvecklingen av hemvården, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen i ett pressmeddelande.

470 miljoner euro mer år 2023, 1 210 miljoner år 2033

Kommunförbundet har för de följande 15 åren gjort beräkningar som utgår ifrån att 7,6 procent, 6,3 procent eller 5,0 procent av åldersgruppen behöver serviceboende med heldygnsomsorg.

Om antalet äldre i serviceboende med heldygnsomsorg hålls på relativt sett oförändrad nivå, kommer kostnaderna att vara 470 miljoner euro högre än de nuvarande redan år 2023. År 2033 kommer kostnaderna att vara 1 210 miljoner euro, dvs. 64 procent, större än nu. Om andelen äldre i serviceboende med heldygnsomsorg minskar till 5,0 procent, blir kostnadsökningen år 2033 betydligt mindre, bara 8 procent. Kostnadsökningen blir då 146 miljoner euro.

I beräkningarna har beaktats en personaldimensionering på 0,7 från år 2023.

Källor: Kostnaderna inom serviceboende med heldygnsomsorg: Statistikcentralen/kommunal ekonomi, Kommunförbundet/kostnadsjämförelser
Klienter inom serviceboende med heldygnsomsorg 31.12: THL/Sotkanet
Antal personer som fyllt 75, samt prognos: Statistikcentralen/befolkning
‘Bakgrundsantaganden: Befolkningsprognos för personer som fyllt 75 år (30.9.2019 Statistikcentralen) samt justering av dimensioneringen av personalen från nuvarande 0,5 till 0,7 från år 2023.

Det är möjligt att utöka andelen 75 år fyllda som bor hemma. Till exempel Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt Eksote har satsat hårt på hemvården och andra tjänster som stöder hemmaboende och har redan nu kommit ner till en andel på 5 procent inom serviceboende med heldygnsomsorg.

25 200 fler anställda år 2033

Personalbehovet kommer att öka från nuvarande 20 000 till 34 000, dvs. med 75 procent, när den nya dimensioneringen träder i kraft år 2023. Om 15 år kommer behovet att ha ökat med 129 procent, vilket är 25 200 anställda fler än nu.

Källor:
Klienter inom serviceboende med heldygnsomsorg 31.12: THL/Sotkanet
Antal personer som fyllt 75, samt prognos: Statistikcentralen/befolkning
Bakgrundsantaganden: Befolkningsprognos för personer som fyllt 75 år (30.9.2019 Statistikcentralen) samt justering av dimensioneringen av personalen från nuvarande 0,5 till 0,7 från år 2023.

Om kommunen lyckas utveckla hemvården och tjänster som stöder hemmaboende så att behovet av serviceboende med heldygnsomsorg minskar, har det en stor betydelse för den personalmängd som serviceboendet kräver. Om andelen serviceboende med heldygnsomsorg minskar från den nuvarande nivån till 5 procent, behövs det 51 procent fler anställda jämfört med nuläget, dvs. 9 900 nya arbetstagare i stället för 25 200.

Beräkningarna visar att kostnadsökningen och personalbehovet minskar betydligt om kommunen satsar på hemmaboende för äldre. Visserligen krävs det pengar och personal för att utveckla hemmaboendet, men de totala kostnaderna för en klient inom hemvården är uppskattningsvis 40 procent mindre (15 000 euro) än för en klient inom serviceboende med heldygnsomsorg. Detta har stor betydelse när befolkningen åldras och åldersklasserna i arbetslivet krymper. Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos kommer antalet personer som fyllt 75 att vara 63,7 procent större år 2033 än år 2018.