Utskottet har dragit vissa slutsatser, men styrelsemedlemmarna ska ännu höras.

Frågan om huruvida Kårkulla samkommuns styrelse åtnjuter fullmäktiges förtroende eller inte får inte ett svar i mars, trots att mandatperioden för utskottet som utrett ärendet har löpt ut.

Det var i februari som Kårkullas fullmäktige beslöt att utse ett tillfälligt utskott. Utskottet fick i uppdrag att utreda styrelsens agerande i den kris som ledde till att samkommunsdirektören Sofia Ulfstedt sa upp sig.

Utskottets mandatperiod sträckte sig fram till den 15 mars men Stig Östdahl, utskottets ordförande, säger att arbetet inte är klart ännu. Man har fått anvisningar från Kommunförbundet om att styrelsemedlemmarna och deras ersättare ska höras innan fullmäktige tar sig an frågan.

– Styrelsen ska höras inom 14 dagar efter att vi sammanställt vår rapport. Det som sker nu är att vi sänder vårt material till styrelsemedlemmarna, de har en möjlighet att kommentera och sedan går ärendet till fullmäktige.

Östdahl säger att utskottet på sina möten haft samkommunens revisionsnämnds ordförande med som sakkunnig. Det har också sänt ut en enkät till styrelsemedlemmarna, som besvarat enkäten anonymt. Vidare har utskottet gått igenom protokoll för att skapa sig en uppfattning om hur ärenden behandlats.

– Utgående från detta har utskottet dragit sina slutsatser, men jag vill inte ännu säga vilka dessa är. Vi vill försäkra oss om att det inte förekommer några missuppfattningar.

Kommer ärendet till fullmäktige i samma veva som en ny samkommunsdirektör utses?

– Det är ännu öppet. Man måste räkna att processen med hörandet av styrelsen tar 20 dagar. Sannolikt försöker man behandla bägge frågor på samma fullmäktigemöte. Å andra sidan är det inte ett problem att tillkalla ett extra möte då allt sker på distans.

Jobbet som Ulfstedts efterträdare lockande sju sökande. Dessa är Nina af HällströmTorbjörn StoorOtto IlmonenJarkko PirttiperäAnnina AlexanderssonAnders Kjellman och Heidi Abrahamsson.

Till SPT säger fullmäktigeordförande Christer Rönnlund att man nu utser en ansvarig grupp som ska intervjua de kandidater som uppfyller kriterierna. Rönnlund hoppas att fullmäktige kan utse en ny direktör i slutet av april.

Relaterade artiklar