Med åren har de trista nyheterna från den lilla kommunen Kittilä i Lappland minskat i antal. Men en utredning om vem som gjorde vad när en skidlift skulle köpas är fortfarande aktuell. 

Sju år efter att härvan uppdagades är närmare 30 förtroendevalda i hovrätten och förklarar hur allt gick till. Beslut är att vänta i början av nästa år. Efter det kan processen gå vidare till Högsta domstolen.

Samhällsforskaren vid Åbo Akademi Siv Sandberg säger att det hela kan bli ordentligt utdraget när en akut politisk kris hanteras i en domstol.

– Det långsamma rättssystemet skapar en ohållbar situation för det lokala beslutsfattandet. säger hon. 

I grunden handlar det om synen på relationen mellan kommunen och de lokala företagen.

På en utbildning för förtroendevalda frågade Sandberg deltagarna vilken är den blinda fläcken i deras kommun, finns det en näring eller ett företag som man vill främja? Enligt de flesta är balansgången ständig mellan den lokala kulturen och det som uppfattas juridiskt rätt.

Nystarten i Kittilä försvåras av att det hela tiden slängs nytt bränsle i processen. Och det är samma invånare och samma politiker år efter år. 

Smutskastningen saknar motstycke, enligt Siv Sandberg.

– Debatten präglas av tjurskallighet. Förmågan att ställa en självdiagnos är bristfällig och i stället misstänks hela övriga Finland för konspiration mot den lilla kommunen. Kittilä är som ett självspelande piano. Varken politiker eller tjänstemän vågar göra något för de är rädda för att bli anmälda. Det är en otrevlig kultur att arbeta i, säger Siv Sandberg.

Härvan som blev thriller

Pekka Viljanen är professor emeritus i brott- och straffrätt vid Åbo universitet. Tillsammans med journalisten Eeva-Liisa Hynynen (Suomen Kuvalehti) är han aktuell med en bok om Kittilä (Kittilän laki, Otava, 2020, 400 s.). 

– Kommuner och samkommuner förvaltar ungefär 60 procent av alla offentliga medel. Vi skriver om makt och pengar. Det borde intressera folk, säger Pekka Viljanen.

Tidigare har även staten reagerat. Kommunallagen har skrivits om på grund av Kittilä. 

Enligt ”Lex Kittilä” har Finansministeriet rätt att utse en utredare eller en utredningsgrupp för att utreda en kommuns förvaltning, och vid behov stänga av kommunens förtroendevalda från deras förtroendeuppdrag.

Pekka Viljanen anlitades först av journalister som utomstående kommentator. Till slut blev det så många egna iakttagelser och funderingar att han med Eeva-Liisa Hynynen sammanfattat allt i boken som marknadsförs som en thriller.

Viljanen och Hynynen beskriver händelser, förtroendevalda och tjänstemän utifrån offentliga handlingar som kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mötesprotokoll. De misstänker strukturell korruption men understryker att det inte är ett brott i Finland.

– Det är så märkligt. Majoriteten av kommunens beslutsfattare verkar inte förstå vad förtroendevaldas ansvar betyder.

I boken lyfts revisionens betydelse fram. Är granskningen bara en ritual? Vad görs när en myndighet inte följer lagen?

– Tydligen får man göra vad som helst inom ramen för den kommunala självbestämmanderätten, säger Pekka Viljanen med hänvisning till den friande dom som tingsrätten i Lappland gav sommaren 2019.

Alla åtalen mot kommunala beslutsfattare som stod åtalade för brott mot tjänsteplikt förkastades. Det är den tvisten som pågår nu i hovrätten.

Siv Sandberg beskriver diskussionen som känslig och undrar:

– Hur många politiker kan man byta ut? Kan man gå emot den lokala befolkningens vilja?

Pekka Viljanen säger att han kommenterar hovrättens dom sedan när den faller.

– Det finns ingen anledning att misstänka att det som händer i Kittilä inte skulle kunna pågå någon annanstans, säger Pekka Viljanen.

Strul i Kittilä sedan 2014

  • Polisen har i flera år undersökt ett fall som hänför sig till ett hissbråk i skidcentret Levi.
  • Beslutsfattarna har suttit både som förtroendevalda hos kommunen och i det till största delen kommunägda bolaget Levi Ski Resort. 
  • Också avskedandet av en kommundirektör utreds. 
  • I kommunen Kittilä har 8 av kommunens 9 styrelsemedlemmar och 23 av dess 27 fullmäktigeledamöter varit åtalade för tjänstebrott. 
  • Dessutom har Norra Finlands förvaltningsdomstol fått in flera besvär om samma ärende.

Källa: Lex Kittilä leder till att lagen skärps

Tjänstemän och offentlig makt

  • Tjänstemän är personer som arbetar i ett tjänsteförhållande hos staten, en kommun eller ett annat offentligrättsligt organ.
  • En tjänsteman som i sitt arbete utövar offentlig makt ska följa lagen samt handla opartiskt, oberoende och jämlikt. 
  • Tjänstemannen omfattas av tjänsteansvar, dvs. ett mer vidsträckt och strängare rättsligt ansvar för arbetet och dess följder. 
  • Om en tjänsteman försummar eller bryter mot sin tjänsteplikt, kan tjänstemannen bli straffrättsligt ansvarig för sina handlingar. 
  • Tjänstemannen får inte missbruka sin makt. Tjänstemannen får inte heller ta emot till exempel ekonomiska förmåner som kan påverka oberoendet vid tjänsteutövningen. Det gäller även förtroendevalda som sköter sina uppdrag under tjänsteansvar.

Källa: Suomi.fi, myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kommunallagen 85 kap. 1§