Förlängd sjukfrånvaro förutspår permanent arbetsoförmåga. Om till exempel sjukfrånvaron för en person som lider av depression förlängs till över ett halvt år uppskattas varannan återvända till arbetslivet.

Med hjälp av åtgärderna i Arbetshälsoinstitutets och MIELI Psykisk hälsa Finland rf.:s policyrekommendation kan man främja psykisk hälsa bland personer i arbetsför ålder, förebygga problem och främja återgången till arbetet. Rekommendationen är riktad till politiska beslutsfattare, beslutsfattare och aktörer inom välfärdsområdena samt de som utvecklar arbetslivet.

Rätt dimensionerat arbete kan fungera som en rehabiliterande faktor och vid till exempel lindrig eller medelsvår depression är det ofta möjligt att fortsätta arbeta utan långa sjukledigheter.

– Det är viktigt att effektiva stödåtgärder för arbetsförmågan tas i bruk redan innan sjukfrånvaron förlängs. Man borde bättre än idag utnyttja företagshälsovårdens specialkompetens vid bedömningen och stödjandet av arbetsförmågan, säger Hanna Hakulinen som är forskningschef vid Arbetshälsoinstitutet.

Ett förslag är att göra samarbetet mellan företagshälsovården och de övriga social- och hälsovårdsaktörerna smidigare särskilt i vården av psykiska problem bland personer i arbetsför ålder.

Tanken är också att vid vård av psykiska problem bland personer i arbetsför ålder beakta stödjandet av arbetsförmågan och arbetets positiva effekt på den psykiska hälsan.

Dessutom behöver företagshälsovårdens och de övriga social- och hälsovårdsaktörernas kompetens inom psykisk hälsa ska stärkas.

God psykisk hälsa upprätthåller arbetsförmågan och förebygger arbetsoförmåga. Ju tidigare man vidtar åtgärder, desto flera sätt har man tillgång till.

– God psykisk hälsa byggs upp i arbetsgemenskapens vardag. Överraskande händelser, olika förändringar på arbetsplatsen, arbetsstress eller utmaningar i privatlivet kan vara belastande och göra det svårare att orka i arbetet. God vardagspraxis på arbetsplatsen, planmässighet och bra ledarskap stödjer orken i arbetet även i en förändringssituation, säger direktör Timo Lehtinen från Mieli ry.