Nu finns  ett förslag till förvaltningsstadga för välfärdsområdena på svenska. Mallstadgan kan laddas ner på Kommunförbundets nätbokhandel.

Välfärdsområdets förvaltningsstadga ska tillämpas då det nya välfärdsområdesfullmäktige  har konstituerat sig. De nya fullmäktigeledamöternas mandattid börjar 1.3.2022.

Det temporära beredningsorganets mandattid slutar när välfärdsområdesstyrelsen har inlett sin verksamhet.

Varje välfärdsområde ska ha en förvaltningsstadga

Förvaltningsstadgan är ett styrmedel för välfärdsområdets förvaltning och verksamhet. I förvaltningsstadgan fastställs ledningssystemet, strukturerna för organen och tjänsteinnehavarna samt befogenhets- och ansvarsfördelningen.

Förvaltningsstadgan kan innehålla också andra bestämmelser än de som föreskrivs i lagen.

– Välfärdsområdena har en omfattande prövningsrätt när det gäller att fastställa befogenheter och ansvarsfördelningen. Det är dock bra att genast i början beakta att det kan vara svårt att senare ändra de ledningsstrukturer som man en gång valt, påpekar Kommunförbundets ledande jurist Johanna Sorvettula.

Sorvettula har ansvarat för arbetet med mallen vid Kommunförbundet.

– Den finska mallen för förvaltningsstadgan blev klar i december 2021. Mallen har sedan utvecklats under översättningsprocessens gång. I fortsättningen vidareutvecklar vi mallarna i takt med att välfärdsområdets förvaltning tar form och utvecklas, säger Sorvettula.

Stödmaterial för tvåspråkiga välfärdsområden

I tvåspråkiga välfärdsområden ska social- och hälsovården ordnas på både finska och svenska så att kunderna blir betjänade på det språk de väljer. Sju av de 21 välfärdsområdena är tvåspråkiga. Också Helsingfors stad och Samkommunen HNS (senare: HUS-sammanslutningen) är tvåspråkiga.

I tillämpningen av språklagen likställs välfärdsområdena med kommuner.

Kommunförbundets nätbokhandel erbjuder också  ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena. Det är Vård på svenska-gruppen (VPS) som har tagit fram stödmaterialet. VPS-gruppen är ett samarbete mellan Kommunförbundets svenska enhet och Folktinget.

Stödmaterialet och förvaltningsstadgan finns på finska och svenska och kan laddas ner avgiftsfritt på kommunforbundet.fi/bokhandel.