En projektledare rekryteras inom kort. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden.

Kommunförbundets svenska enhet startar ett tvåårigt integrationsprojekt som stödjer integration på svenska i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna. Målet är smidigare integrationsstigar på svenska och bättre matchning mellan arbetskraft och jobb.

Projektet, som har en budget på strax över 200 000 euro och som finansieras av i huvudsak Svenska kulturfonden, omfattar så väl flyktingintegration som arbetskraftsinvandring.

– Den som kommer till vårt land som asylsökande eller flykting har rätt till en rad samhälleliga integrationstjänster – bland annat en integrationsplan och språkutbildning, säger Kommunförbundets svenska direktör Ulf Stenman i ett pressmeddelande.

– För den som kommer hit på grund av arbetskraftsinvandring är rättigheterna inte lika omfattande. Här behövs det lagändringar, en problematik som vi kommer att titta närmare på i projektet. Erfarenheter från Närpes och andra delar av landet visar att de som flyttar till Finland på grund av jobb också behöver stöd.

Kommunerna i synnerhet i södra Finland integrerar i allmänhet på finska, trots att det finns undersökningar som visar att integration på svenska ger positiva resultat.

I en undersökning från Magma (2012) uppgav 23 procent av invandrarna i huvudstadsregionen att de var intresserade av att integreras på svenska och hela 54 procent att de ville lära sig båda inhemska språken.

Projektledaren, som rekryteras inom kort, kommer att fungera som sakkunnig gentemot de tvåspråkiga kommunernas beslutsfattare och tjänstepersoner i lagstiftningsfrågor och sköta intressebevakningen i integrationsfrågor gentemot stat och kommun.

– Vi kommer också att utveckla nätverkssamarbetet mellan kommunerna samtidigt som vi koordinera insatserna ur ett kommunalt perspektiv, säger Stenman.

Projektet har också en ekonomisk aspekt. Enligt Stenman finns det forskning som visar att språklig mångfald gynnar för den lokala och regionala ekonomin.

– Därför är en medveten satsning på språklig mångfald viktigt i kommunen.

Integrationsprojektets mål

  • Att konkret handleda kommunerna i integreringsprocessen.
  •  Att skapa smidiga integrationsstigar på svenska i alla svensk- och tvåspråkiga kommuner.
  • Att skapa ett nätverk för kommunernas integrationskoordinatorer där de kan utbyta erfarenheter och tips med varandra.
  • Att etablera en sakkunnig i integreringsfrågor på Kommunförbundet som framöver kan finansieras med skattemedel.
  • Att fler nyanlända väljer att integreras på svenska.
  •  Att bidra till ett mer mångkulturellt och inkluderande Svenskfinland.
  • Att skapa bättre matchning av arbetskraft och jobb.
  • Att minska segregationen och ökar mångfalden.