Nödsituationer och ständig krisberedskap. Översvämningar och torka. Ett Göteborg som gång på gång får lägga stora resurser på att rensa bort gifter och minska försurningen av vattendrag. En ständig kollektiv stress som förorsakar accelererande koldioxid- och metanutsläpp.

Det här är ett av de framtidsscenarier som Göteborg stad målar upp när staden försöker förutse tänkbara framtidsbilder i en värld där klimatförändringen har gått för långt. Scenariot här ovan heter Atlantis och är det dystraste av dem alla.

År 2030 står snart bakom hörnet och flera av Agenda 2030 målen (FN:s globala mål för hållbar utveckling) behöver ännu uppnås. Hållbar utveckling är något som hela samhället ska arbeta för och där har kommunerna en viktig roll i att uppnå målen.

I vårt västra grannland är kommunerna bra på att lyfta fram Agenda 2030. Många svenska kommuner har hållbarhetsmålen som ledord i sina strategier och visioner. Där finns också i många fall en starkare återkoppling till utvärdering av styrdokument.

Viktigt att arbeta tvärsektoriellt

Hållbarhet är frågor som kommuner behöver arbeta med tvärsektoriellt och tvärsektoriellt arbete har visat sig vara svårt i sektordrivna kommuner. Tvärsektoriella frågor behöver ha en tydlig inriktning och gärna konkretiseras i en handlingsplan. Det behöver vara klart för alla varför samarbetet behövs och vad målet är, samt vilket ansvar olika aktörer har.

Kommunerna kan inte arbeta med hållbarhetsfrågor ensamma, för att lyckas måste invånarna också involveras. Luleå och Fallköping är bra exempel på kommuner som tar med sina invånare i arbetet. Luleå erbjuder energi- och klimatrådgivning för sina invånare. Därtill arrangeras en traditionell klädbytardag tillsammans med tredje sektorn. Fallköpings kommun ordnar workshops med gymnasieelever för att tillsammans fundera på vad de ska göra för att uppnå hållbarhetsmålen.

Hållbart internt arbete

Kommunerna kan också internt arbeta hållbart. Malmö stad har gått in för cirkulär möbelupphandling. Tack vare ett nytt möbelavtal har Malmö stad sparat kring 170 000 kilo koldioxidutsläpp per år. Kungsbacka kommun har gått in för ett modernare arbetssätt där personalen inte har egna kontorsrum. Personalen har ett eget skåp och får sitta var som helst eller arbeta på distans. Arbetssättet har till exempel lett till mindre utprintade papper och mera samverkan mellan personalen.

Kommunerna i Norden är fulla av olika exempel på hur vi kan arbeta med hållbar utveckling. Kolla också miljöministeriets nya nyckelindikatorer för hållbar stadsutveckling som publicerades denna vecka. Hur ser hållbarhetsarbetet ut i din kommun?