Den statliga styrningen borde möjliggöra en flexibel och effektiv verksamhet i de alltmer olika kommunerna och städerna.

Förhållandet mellan staten och kommunerna har alltid diskuterats och olika reformvågor har hunnit komma och gå. 

Kommunpolitiken ska utgå från att kommunerna är olika. Det är nödvändigt att gallra i kommunernas verksamhet och att lätta upp den detaljerade regleringen för att skapa flexibla, kostnadseffektiva och fungerande lokala lösningar. Kommunernas självstyrelse bör stärkas och olika kommunförsök möjliggöras.

Man kan inte vinna om man inte försöker. I Danmark har man under 2012–2016 haft 260 kommunförsök, varav vart femte försök ledde till lagändringar.

Sysselsättningsförsöket och försöket gällande frivilliga studier i det andra inhemska språket är exempel på två av statens olika kommunförsök. Sysselsättningsförsöket har varit lyckat på många håll och lett till en ny sysselsättningsreform där nya uppgifter ska överföras till kommunerna från och med 2025. Det senare nämnda försöket misslyckades på grund av att ingen kommun ville vara med. Lagen om språkförsöket är dock ännu i kraft och kunde med fördel slopas eftersom försöket misslyckats.

Man kan inte vinna om man inte försöker. I Danmark har man under 2012–2016 haft 260 kommunförsök, varav vart femte försök ledde till lagändringar. I Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet talar vi för fler kommunförsök under kommande regeringsperiod. Försöken är kanske inte alltid de mest attraktiva i regeringsprogrammet eftersom regeringsperioden är relativt kort. Men man behöver se på kommunpolitiken på ett längre perspektiv än fyra år i taget. Olika kommunförsök behöver finnas med i nästa regeringsprogram.

Försök för ökad tvåspråkighet

Jag skulle gärna se kommunförsök som gynnar vår tvåspråkighet i landet. Ett försök där svenskspråkiga barn får lära sig mera finska och där flera finskspråkiga får lära sig den finlandssvenska kulturen. Det är troligtvis att väcka björnen att föreslå försök med tvåspråkig skola då frågan delar det finlandssvenska fältet, men andra idéer tas gärna emot!

Rättelse: Det nordiska land som har haft 260 kommunförsök är Danmark, inte Norge som felaktigt uppgavs i en tidigare version av bloggen.

Läs mera:

Kommunerna önskar större förtroende och friheter – Kommunförbundet publicerade sina mål för regeringsprogrammet

Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2023