En händelserik EU-vår har precis inletts. År 2022 markerar en viktig milstolpe för Kommunförbundets närvaro i Bryssel. Det har gått hela 30 år sedan Brysselkontoret grundades, vilket innebär att kontoret fanns i Bryssel före Finland blev medlem i EU.

Jubileumsåret kommer att uppmärksammas med bland annat en serie evenemang både online och på plats i Bryssel.

Vid sidan om 30-årsfirandet fortsätter intressebevakningsarbetet i ett raskt tempo. Just nu pågår förhandlingar om moderniseringen av unionens transportsystem för att anpassa sektorn till unionens klimatmålsättningar. Transportsektorn är fortfarande i hög grad beroende av fossila bränslen. Sektorn är därmed ett av de områden som står inför stora förändringar under det kommande årtiondet.

För att främja omställningen till en mer utsläppsfri trafik har kommissionen bland annat presenterat ett förslag till EU-förordning om att bygga ut infrastrukturen för alternativa bränslen i unionen. Det nuvarande direktivet om infrastruktur för alternativa drivmedel från 2014 är enligt kommissionen otillräckligt för att uppnå unionens klimatmål för 2030.

I diskussionen om tillgång till laddningsstationer måste regionala förhållanden också beaktas.

Förslaget omfattar bland annat bindande krav på att medlemsländerna ska införa fler offentliga laddningsstationer för elfordon längs med vägnätet. I nuläget är tillgången till laddningspunkter ojämnt fördelade i unionen – ungefär 70 procent av alla laddningsstationer för elbilar finns idag i Tyskland, Nederländerna och Frankrike.

Samtidigt föreslås bindande krav på att inrätta offentliga tankstationer för vätgas, något som i nuläget saknas i Finland.

I diskussionen om tillgång till laddningsstationer måste regionala förhållanden också beaktas. Finland har många glest bebodda områden, där kilometersspecifika krav på placeringen av laddningspunkter kan vara svåra och kostsamma att uppfylla. Kommunförbundet har aktivt fört fram att sådana skillnader måste uppmärksammas, så att offentliga aktörer försäkras spelrum att välja lösningar som lämpar sig för de lokala förhållandena.

Det finns bättre lösningar för att försäkra en rättvis omställning än den nu presenterade EU-mekanismen.

En annan aktuell fråga i vår är förslaget om att inrätta en social klimatfond i EU. Syftet med fonden är att lindra en eventuell ekonomisk smäll för utsatta hushåll, vägtransportanvändare och mikroföretag då unionens utsläppshandelssystem förnyas.

Förslaget har väckt kritik i Finland bland annat eftersom lösningen skulle medföra att EU direkt betalar ut inkomststöd ur sin budget, parallellt med medlemsstaternas egna kompensationssystem.

I övergången till en koldioxidsnål ekonomi är jämlikhet och rättvisa grundläggande. Vi på Kommunförbundet förhåller oss samtidigt kritiska till den föreslagna klimatfonden. Vi anser att sådana sociala ersättningssystem bör kunna planeras och genomföras på nationell och lokal nivå. Det finns bättre lösningar för att försäkra en rättvis omställning än den nu presenterade EU-mekanismen.

Under våren satsar Kommunförbundets Brysselkontor på direkt påverkansarbete, vilket innebär möten med parlamentariker och närvaro vid parlamentets sammanträden i Strasbourg. Förhoppningsvis kommer inga nya virusvarianter att sätta käppar i hjulen för dessa planer.

Det här är en artikel från Kommuntorget 1/2022. Vill du prenumerera på Kommuntorget? Gör din beställning HÄR.