Åldersgränsen för när eftervården upphör höjdes från 21 till 25 år från och med den 1 januari 2020 och har nu varit i kraft i drygt ett år. En orsak till att åldersgränsen höjdes var att man ville betona vikten av eftervård och hur viktig roll den har i barnskyddsprocessen.

Vad är då eftervård? Med eftervård avses ett övergripande stöd för barnet eller den unga personen efter att vård utom hemmet eller en lång placering inom öppenvården avslutats.

En lång placering inom öppenvården innebär att placeringen varat utan avbrott i minst ett halvt år och berört endast barnet.  Även om största delen av klienterna inom eftervården redan fyllt 18 år, skall eftervård alltid ordnas när vård utom hemmet eller en långvarig placering inom öppenvården har avslutats, oberoende av barnets ålder.

Eftervård är en subjektiv rättighet för klienterna. Det betyder att eftervård inte kan vara anslagsbundet, utan klienten har rätt att få den eftervård hen behöver.

Ett nekande betyder inte att den unga personen skulle förlora sin rätt at få eftervård.

I vissa fall kan den unga personen neka till att få eftervård. När man just fyllt 18 år kan det kännas som om man behärskar allt och vill absolut inte ha något att göra med socialmyndigheterna mera.

Ett nekande betyder inte att den unga personen skulle förlora sin rätt at få eftervård. Tvärtom är det väldigt viktigt att myndigheterna håller kontakt med den unga och kollar ifall det i ett senare skede uppstår behov av service eller stöd.

Tillräcklig försörjning och boende är grundförutsättningar för att barnet eller den unga ska klara sig.

Eftervård kan också ordnas för ett barn eller en ung person som inte fått vård utom hemmet eller vars placering inte har varat ett halvt år. Kommunen kan till exempel stödja den unga att bli självständig. För dessa barn eller unga ordnas eftervård enigt prövning eftersom det inte finns någon absolut skyldighet att ordna eftervård. I dessa fall kan eftervården vara anslagsbunden i kommunen.

Eftervården kan omfatta vilka tjänster som helst. Oftast är det fråga om tjänster inom social- och hälsovården, men det kan också vara annat. Tillräcklig försörjning och boende är grundförutsättningar för att barnet eller den unga ska klara sig. Det ska alltid ordnas när rehabiliteringen av barnet eller den unga så kräver.

Stödåtgärderna inom eftervården planeras alltid enligt barnets eller den unga personens individuella behov och planenligt i samarbete med myndigheterna. Dessa antecknas i klientplanen för eftervården. Det är viktigt att barnet eller den unga, placeringsplatsen, föräldrarna och barnets eller den ungas övriga nätverk deltar i planeringen.

Ifall behov av stöd finns, fortsätter skyldigheten att ordna eftervård och kan fortsätta ända tills den unga fyller 25 år.

Skyldigheten att ordna eftervård upphör senast när den unga personen fyller 25 år eller när fem år har förflutit från det att barnet sedan en placering utom hemmet avslutades senast har varit klient hos barnskyddet.

Tidsangivelsen på 5 år är bunden till den tidpunkt när klintrelationen inom barnskyddet upphört. För att tidsfristen skall kunna påvisas är det viktigt att det i barnets klientplan är tydligt bekräftat att barnet inte mer är i behov av stöd inom barnskyddet.

Ifall behov av stöd finns, fortsätter skyldigheten att ordna eftervård och kan fortsätta ända tills den unga fyller 25 år.