Regeringen meddelade 29.4.2020 att den häver begränsningarna för den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken den 14.5.2020.

Detta innebar alltså två saker:

  1.  Regeringen rekommenderar inte att regionförvaltningsverken med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar ska bestämma att grundskolans lokaler ska hållas stängda efter 13.5, när tidsfristen för de nuvarande besluten har löpt ut.
     
  2. Regeringen utfärdar inte någon ny tillämpningsförordning med stöd av 109 § i beredskapslagen, enligt vilken bl.a. anordnare av grundläggande utbildning befrias från skyldigheten att ordna undervisningen som närundervisning i skolan, efter utgången av den tidsfrist som anges i den nuvarande tillämpningsförordningen d.v.s. 13.5.2020. Eftersom den grundläggande utbildning som ordnas för läropliktiga enligt bestämmelserna är närundervisning (med undantag av GrundUtbL 18 §), innebär detta i praktiken att man inom den grundläggande utbildningen återgår till närundervisning den 14.5.

Utbildningsanordnaren i nyckerroll

Efter regeringens riktlinjer av den 29 april har det förekommit en hel del spekulationer i medierna om vilka regeringens riktlinjer kan tänkas vara för gymnasieutbildningen och andra utbildningsformer. Denna diskussion har tidvis varit mycket märklig. Då har man nämligen inte alls beaktat de olika utbildningsformernas olika rättsliga grund. Antagligen har coronapandemin och undantagsförhållandena också gett upphov till en hybrisaktig föreställning om att landets regering skulle ha en nyckelroll när det gäller undervisningsarrangemangen inom gymnasieutbildningen. Detta är naturligtvis inte fallet, eftersom nyckelrollen innehas av de lokala anordnarna av gymnasieutbildning.

När regeringen 29.4 konstaterade att den inte har några rättsliga grunder att på epidemiologiska grunder fortsätta tillämpa den tillämpningsförordning som utfärdats med stöd av beredskapslagen inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen efter 13.5, började det verka sannolikt att det inte heller finns några sådana rättsliga grunder för gymnasieutbildningens del.

Likaså kunde man förutse att när regionförvaltningsverken inte bestämmer att grundskolornas lokaler ska hållas stängda med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, kommer de sannolikt inte heller att göra det i fråga om gymnasieutbildningen.

Regionförvaltningsverkens beslut är viktiga med tanke på anordnandet av gymnasieutbildningen – om de beslutar att stänga läroanstalternas lokaler för gymnasiestuderande innebär det automatiskt att distansundervisningen fortsätter.

När- och distansundervisning är möjlig

Regeringen berättade på kvällen 4.5.2020 att den inte ger regionförvaltningsverken anvisningar om att gymnasiernas lokaler ska hållas stängda efter 13.5. Således återgår man i gymnasieutbildningen från och med 14.5.2020 till det normala läget.

Normalläget inom gymnasieutbildningen är dock annorlunda än inom den grundläggande utbildningen. Gymnasielagen möjliggör nämligen undervisning även i form av distansundervisning. Enligt 13 § i gymnasielagen beslutar utbildningsanordnaren om ordnande och formerna för ordnande av utbildningen. I motiveringen till regeringens proposition med förslag till gymnasielag (RP 41/2018) sägs det att även om utbildningsformen i första hand ska vara närundervisning kan undervisningen ges på det sätt som utbildningsanordnaren bestämt i form av när-, distans- och flerformsundervisning.

Inom gymnasieutbildningen beslutar utbildningsanordnaren – kommunen eller någon annan utbildningsanordnare – hur undervisningen ordnas efter 13.5. En del av anordnarna av gymnasieutbildning har redan i god tid i april hunnit besluta att gymnasierna ska fortsätta med distansundervisningen fram till 30.5.2020.

I princip har utbildningsanordnaren alltså möjlighet att antingen fortsätta distansundervisningen eller återgå till närundervisning inom gymnasieutbildningen. I praktiken har gymnasierna dock i allmänhet redan från början av vårens sista undervisningsperiod förberett sig på att i huvudsak fortsätta med distansundervisning till utgången av maj.

I gymnasierna har man bara väntat på information om huruvida regionförvaltningsverkens åtgärder för att stänga skolfastigheterna i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar fortsätter för studerandenas del. Om det krävs för att förhindra spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom, kan det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar eller regionförvaltningsverket besluta att läroanstalter inom dess område ska stängas med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Då minskar alternativen till ett, dvs. att gymnasieutbildningen fortsätter som distansundervisning.

Distansundervisningen fortsätter

Regeringen berättade på kvällen 4.5 kl. 19.30 om de fortsatta planerna för epidemirelaterade begränsningar. Följande morgon kl. 9 hade 18 av de tjugo största anordnarna av gymnasieutbildning för unga nåtts. I gymnasierna för dessa 20 största utbildningsanordnare studerar nästan hälften (49%) av alla gymnasiestuderande. Av de utbildningsanordnare som nåtts hade 17 antingen redan beslutat om eller planerade att i huvudsak fortsätta med distansundervisning till utgången av maj.

Även om gymnasierna i regel ser ut att fortsätta med distansundervisningen till utgången av maj, kan den innehålla olika variationer till exempel i fråga om prov, särskilt stöd och handledning för den studerande eller utbildning som förbereder för gymnasiet. Också i fråga om verksamheten under sommaren kan det finnas olika praxis. Det viktiga är att använda verksamhetsmodeller som lämpar sig på lokal nivå. Frågorna avgörs lokalt – gymnasierna och anordnarna av gymnasieutbildning kan sköta sin utbildningsuppgift också i slutet av maj.   

I enlighet med regeringens riktlinjer från 29.4 gällande den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken ordnas inga stora sammankomster, såsom vårfesten. I enlighet med den rekommendation som representanterna för utbildningsanordnarna gav 14.4 har en stor del av gymnasierna och anordnarna av gymnasieutbildning redan meddelat om avvikande festarrangemang för vårens studenter.

Slutet av läsåret är alltså i sikte även inom gymnasieutbildningen – och det verkar i huvudsak löpa på bekant sätt inom distansundervisningen på den linje som också regeringen rekommenderar. 

Har du frågor om skolornas corona-exit?
Ställ dem i Kommuntorgets chat den 13 maj kl. 10-11.00.