Vasas och Korsholms gemensamma ledningsgrupp för kommunsamgångsutredningen fick på nyårsafton äntligen, efter ungefär ett år och hundratals timmars arbete, färdigt sitt förslag till sammanslagningsavtal.

Kommunstyrelserna behandlade förslaget första gången 7.1.2019 och godkände för sin del att avtalsförslaget ska hållas framlagt i 30 dagar från 21.1.2019.  Under den tid som avtalsförslaget är framlagt kommer man att ordna olika informations- och diskussionsmöten om sammanslagningen. I Korsholm ordnas dessutom på beslut av kommunfullmäktige en rådgivande folkomröstning i mars. Kommunernas fullmäktige fattar beslut om sammanslagningen 2.4.2019 och föreslår att det nya Vasa inleder sin verksamhet 1.1.2020.

Det främsta målet för den nya, sammanslagna kommunen är att stärka sin position på regional, nationell och internationell nivå och därmed på bästa sätt trygga invånarnas framtid i den hårda nationella och internationella konkurrensen. För den nya kommunen är det strategiskt viktigt att säkerställa möjligheterna för utbildnings-, kultur- och företagsverksamhet, samt att erbjuda invånarna möjlighet att själva ta kontroll över sina liv och att påverka. Förutsättningen för etableringen av internationella företag, den lokala företagsamheten och en mångsidig arbetsmarknad är att kommunen är ett centrum för kunskap, utbildning och innovationer. Den nya kommunen skapar förutsättningar att utveckla näringslivet och satsa på småföretag, ett mål är att  göra den nya kommunen till den mest företagsvänliga kommunen.

“Som i alla förhandlingar är ledningsgruppens förslag till sammanslagningsavtal en kompromiss där bägge parter har varit flexibla.“

Levande och mångsidiga stadsdelscentra utgör grunden för det Nya Vasa. Närdemokrati och lokalt inflytande säkras via stadsdelsnämnder och kommittéer och stöder kommuninvånarnas medbestämmande och fria föreningsverksamhet i olika delar av staden. I utvecklingen av den nya kommunen ska lokala synpunkter och regional identitet  respekteras. Avsikten är att utveckla det nuvarande servicenätet utgående från de planer de nuvarande kommunerna utarbetat.

Den nya kommunen är en föregångare för en fungerande tvåspråkig förvaltning och ser möjligheter i utvecklandet av regionens flerspråkiga identitet. Den nya kommunen garanterar tvåspråkigheten i arbetet, servicen och förvaltningen. Invånarna får all kommunal service på sitt modersmål, på svenska eller finska.

Ledningsgruppens uppgift var varken enkel eller lätt, men genom målmedvetet arbete fick vi trots allt jobbet gjort inom utsatt tid. Som i alla förhandlingar är ledningsgruppens förslag till sammanslagningsavtal en kompromiss där bägge parter har varit flexibla. Det viktigaste var trots allt att skapa en samsyn på hur vi tryggar Vasas förutsättningar att klara sig i den tuffa framtida konkurrensen på regional, nationell och global nivå och samtidigt säkerställa en fungerande närdemokrati och kommunal service i den nya kommunen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *