Två aktuella förslag fick understöd under den remissbehandling som avslutades den 11 september.

Finansministeriet fick sammanlagt över 90 utlåtanden om förslaget om en tillfällig ändring av kommunallagen.

Ändringen innebär att en kommun eller samkommun kan ansöka om förlängning av tidsfristen för täckande av underskott, om kommunen på grund av ekonomiska svårigheter, som beror på coronaepidemin, inte kan täcka underskottet i balansräkningen inom den tidsfrist som anges i lagen. 

Nästan alla remissinstanser var positiva till propositionen. Den föreslagna ändringen av kommunallagen ansågs vara motiverad och ändamålsenlig. 

Det fanns en del motsatta åsikter. Enligt dessa har Finansministeriet redan nu möjlighet att inleda ett utvärderingsförfarande enligt egen övervägning, och de ekonomiska konsekvenserna av coronaepidemin kan beaktas utan lagändringar. 

Målet är att lagförslaget överlämnas till riksdagen i höst. Lagen träder i kraft så snart som möjligt för att en förlängning ska kunna sökas redan under den täckningsperiod som löper ut 2020.

Understöd ska sporra till sammanslagning

Finansministeriet har också bett om utlåtanden om ändringar som planeras i kommunstrukturlagen. Enligt den kan kommuner som frivilligt går samman få sammanslagningsunderstöd enligt prövning.

Avsikten är att man fogar bestämmelser om prövningsbaserat ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar till kommunstrukturlagen, liksom även bestämmelser om ersättning för förlorade statsandelar till följd av sammanslagningen. 

Finansministeriet fick sammanlagt 80 utlåtanden om propositionen. Utlåtanden gavs av 68 kommuner och 12 andra parter. 

Remissinstanserna understödde i stor utsträckning propositionens mål och ansåg att de föreslagna ändringarna är motiverade, behövliga och ändamålsenliga. Sänkningen av de ekonomiska hindren för sammanslagning ansågs sänka kommunernas tröskel för frivilliga sammanslagningar.

Ungefär hälften betonade dock att det anslag som reserverats för sammanslagningsunderstöd inte borde dras av från statsandelen, utan att staten ska reservera ett separat anslag för sammanslagningsunderstöden. 

I flera utlåtanden framfördes att kommunerna bör få information om beloppet av sammanslagningsunderstödet redan i samband med beslutet om sammanslagningen.

Understödets storlek måste uppmuntra till sammanslagningar på ett genuint sätt. I vissa utlåtanden konstaterades att beloppet av det föreslagna sammanslagningsunderstödet är relativt litet, i synnerhet när kommuner med stort befolkningsunderlag eller stora kommuner går samman. 

Lagförslaget överlämnas till riksdagen i höst och att lagen träder i kraft 2021. Stöd kan beviljas för kommunsammanslagningar som träder i kraft vid ingången av 2022.