Kommunalt anställda får mer stöd än tidigare av sina chefer och upplever ledarskapet som rättvisare framkom det i undersökningen Kommun10. Riktningen är rätt! Men varför är det viktigt att ledarskapet upplevs som rättvist? Jo, det finns ett direkt samband mellan ledarskap och sjukfrånvaro. Ju rättvisare ledarskap desto lägre sjukfrånvaro.

Den största utmaningen för kommunorganisationerna och i synnerhet för ledarskapet idag är de  förändringar som vård- och landskapsreformen för med sig. Det har aldrig tidigare i Finlands historia gjorts en lika stor förvaltningsreform. Reformen berör ungefär 200 000 anställda inom social- och hälsovård.

Intressant är också att 35,5 procent av personalen förhåller sig positivt till förändringarna medan 18,5 har en negativ inställning. Men vad tänker 46 procent av personalen som varken svarat ja eller nej? Det är ungefär 100 000 anställda det gäller!

Tre av fyra anställda upplever flera gånger i veckan att arbetet är engagerande, framgår det av enkätundersökningen. Svaren visar betydligt mer arbetsengagemang än utbrändhet eller likgiltighet. Vackert så! Ett intressant faktum är att arbetsengagemanget i stora kommuner är mindre än i små, samt att kvinnor och äldre anställda upplevde mer arbetsengagemang än män och unga.

Det finns ett samband mellan lägre ålder, högre utbildningsnivå och utbrändhet i arbetet. Var fjärde som besvarade enkäten sade sig ha upplevt utbrändhetssymptom så som kronisk trötthet och cynism. Det är oroväckande att just gruppen unga och högutbildade upplever en för hög arbetsbelastning, inte minst med tanke på personens egen kommande karriär samt kommunsektorns framtid.

För att lyckas med de strukturella förändringarna i kommunsektorn på ett hållbart sätt bör tyngdpunkten läggas på frågan hur de unga och högutbildade ska hållas motiverade och engagerade för att också i fortsättningen jobba för den offentliga sektorn.

Utgående från resultaten i enkäten har de kommunalt anställda mycket kunnande, yrkesstolthet och resurser för sitt arbete.

Sist men inte minst: 79 procent är stolta över sin arbetsplats! Var hittar du en bättre marknadsförare än en person som är stolt över sitt arbete och sin arbetsplats och berättar det för andra.

Resultaten ovan har redogjorts i två undersökningar utförda av Arbetshälsoinstitutet. Undersökningen Kommun10 följer de kommunanställdas arbete och välbefinnande med hjälp av enkäter vartannat år. Svarsprocenten var denna gång 72 och antalet personer som besvarade enkäten var drygt 65 000, vilket betyder att närmare 30 procent av alla kommunanställda har svarat. Svarsprocent är stor och det är också antalet personer som besvarade enkäten.

Den andra enkäten genomfördes inom programmet ARTTU 2:s delprojekt Personalen som strategisk resurs. Enkäten besvarades av drygt 10 000 kommunalt anställda i 34 kommuner.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *