Riksdagen har vid plenum beslutat köra igenom sitt förslag rörande antalet sjukhus med omfattande jour i Finland. Frågan har som bekant förorsakat mycken diskussion, i synnerhet i Österbotten, därför att förslaget utgår ifrån att centralsjukhuset med omfattande jour för vårt landskaps vidkommande skall finnas i helt finskspråkiga Seinäjoki.

Det har under hela beredningsprocessens gång varit olustigt att ta del av de olika turer som förekommit. I motiveringarna till lagtexten framgår klart att man använt sig av olika kriterier för olika sjukhus. Vasa, som väl fyller de uppställda kriterierena sidsteppas till förmån för sjukhus som inte fyller kriterierna.

Frågan om rätten att använda svenska språket, som tillhör de grundlagsenliga rättigheterna och som beaktas inte enbart i grundlagen utan även i språklagen och lagen om patientens ställning och rättigheter, har inte tillmätts det bemötande som anstår en grundlagsenlig rätt. Det har också klart framkommit att alla de uppgifter som legat till grund för behandlingen i bl.a. grundlagsutskottet inte håller streck.

Följderna av beslutet kommer inte att märkas omedelbart men under beredningen av landskapsreformen har det framgått att Österbotten kommer att tilldelas klart mindre statliga resurser än för närvarande och detta med den märkvärdiga motiveringen att vår befolkning är alltför frisk.

Mindre pengar gör det naturligtvis svårare för oss att bedriva den verksamhet som vi önskar. En fråga som inte har diskuterats tillräckligt är den pågående utredningen av vilka typer av kirurgiska ingrepp som skall koncentreras till universitetssjukhus och sjukhus med omfattande jour. Koncentreringen till universitetssjukhus är inte ny utan det man främst nu har diskuterat är vad som skall koncentreras till alla fem och vad som skall koncentreras till färre än fem. Men det nya är att även börja koncentrera till sjukhusen med omfattande jour. Dessa kommer att vara väldigt intresserade av den biten eftersom det här är en av de faktorer som kommer att utvisa skillnaden mellan sjukhus med omfattande jour och så kallade vanliga centralsjukhus.

Frågan om den nu aktuella lagändringen är alltför allvarlig för att lämnas därhän. Österbottningarna kommer givetvis att fortsätta att vända på alla stenar för att se vad som ännu kan göras. Resten av det digra lagpaketet, som jourfrågan är den del av, kommer för behandling på vårvintern och då kommer givetvis frågan att på nytt aktualiseras. Paketet borde naturligtvis ha kunnat behandlas som en helhet och språkfrågan borde ha utretts mycket mera ingående. Inga som helst konsekvensbedömningar har gjorts.

Tyckanden och politiska prioriteringar har fått florera alltför fritt i denna fråga. Jag tycker att man idag kan ställa sig frågan om vi faktiskt fortfarande bor i en rättsstat.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *