Det stora lagpaketet som berör hela vårdreformen har alldeles nyligen utkommit. Kommunerna har tio veckor på sig att uttrycka sin åsikt om reformen. Hittills har några stora frågor varit alltför dunkla för att man skall kunna ha en bestämd åsikt om helheten och ännu har man inte tagit ställning till vilken version av valfrihet man skall gå in för.

Tiden för avgivande av utlåtande angående fulljoursjukhusen utgår i början av september. I Österbotten är man grundligt besviken på förslaget och det är verkligen svårt att förstå att en reform av denna kaliber inte har ägnats en mera djupgående analys. Varför man har bestämt sig för 12 sjukhus förklaras inte och kriterierna för hur sjukhusen har utvalts tycks enbart grunda sig på hur man skall kunna tillgodose centerledda landskap med bästa tänkbara förutsättningar, på andra områdens bekostnad.

Det är faktiskt så att sex av de sju sjukhus utöver universitetssjukhusen som föreslås få fulljourstatus råkar befinna sig i landskap där centern har plockat mest röster.

Motiveringarna till varför man har bestämt sig för vissa sjukhus är synnerligen inkonsekventa. I vissa fall påstås befolkningsunderlaget räcka till och i vissa fall sägs att sjukhuset ifråga befinner sig långt från ett universitetssjukhus.

Situationen i Vasa kommenteras med att befolkningsunderlaget är för litet fast det redan nu är större än i vissa av de områden som föreslås få fulljourstatus. Dessutom ökar befolkningen i Vasa distrikt medan den minskar i nämnda distrikt. Inget centralsjukhus befinner sig så långt från ett universitetssjukhus som Vasa men det kommenteras inte desto mera. Vi utgår ifrån att den definitiva konsekvensbedömningen över hur förslaget till lagstiftning beaktar svenskspråkigas rätt till service på eget modersmål görs av grundlagsutskottet.

Samtliga kommuner i Österbotten, Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens Förbund kritiserar förslaget i skarpa ordalag. Utlåtanden har begärts av en i grundlagsfrågor förtrogen jurist, av justitieombudsmannen och diskrimineringsombudmannen.

I övrigt fortsätter beredningen inför 2019 då de nya landskapen tar över. Beredningen görs grundligt av ett stort antal aktörer.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *