Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet har skickat lagpaketet om social- och hälsovårds- och landskapsreformen på remissrunda till kommunerna.

Det är fråga om ett enormt lagpaket som det är krävande att läsa och sålla fram det väsentliga ur, oberoende av hur intensivt de olika faserna i beredningen av reformen har bevakats. Eftersom det gäller den största förvaltningsreformen i Finlands historia är dess omfattning i och för sig ingen överraskning.

Det är viktigt att varje kommun ger sitt utlåtande om lagpaketet, eftersom reformen har långtgående konsekvenser och det här är ett ypperligt tillfälle att föra fram kommunfältets synpunkter. Kommunerna är de främsta experterna på de uppgifter som överförs till landskapen, och därmed finns det skäl att förmedla denna kunskap. I det här skedet gäller det att fästa vikt vid ett fungerande samarbete mellan landskapen och kommunerna, och i utlåtandet kan man inte heller bortse från kommunernas framtida roll. Samtidigt som vi bygger upp landskapsförvaltningen skapar vi också nya kommuner.

Kommunförbundet stöder kommunerna också under remissbehandlingen. Eftersom arbetet är omfattande är det bra att betona de frågor man särskilt bör satsa på. Vi lyfter fram lagpaketets centrala punkter och sammanställer synvinklar som kommunerna kan ta upp i sina utlåtanden.

Det är också viktigt att kommunerna har en gemensam linje i sina utlåtanden. Regionalt och inom andra kommungrupper bör man diskutera innehållet i utlåtandena och sträva efter att tillsammans betona viktiga faktorer.

Kommunförbundet kommer så snart som möjligt att utarbeta ett eget preliminärt utlåtande och publicera det på kommunerna.net. I vårt eget utlåtande lyfter vi fram frågor som är särskilt viktiga för kommunerna.

Förslaget om en separat lösning för metropolområdet färdigställdes i sista stund före remissbehandlingen. Metropolområdet har många särdrag och har betydelse som hela landets draglok. Även de andra områdena har särdrag, till exempel Egentliga Finlands skärgårdsförhållanden eller norra och östra Finlands långa avstånd och glesa bebyggelse. Det är motiverat att fråga om också dessa särdrag borde beaktas.

Om kommunerna i metropolområdet skulle få möjlighet att fungera som både tillhandahållare och producent av basservicen borde samma möjlighet erbjudas också andra stora städer. För den delen ser Kommunförbundet positivt på tanken att kommunerna kunde producera social- och hälsovårdstjänster.

Metropolområdets stadsdirektörers förslag är en sorts diskussionsöppnare som borde bearbetas ytterligare. Detta kräver mycket tid, vilket den nuvarande tidtabellen inte medger. Eftersom förslaget påverkar inte bara hela Nylands område utan även HUCS specialupptagningsområde och hela Finland bör det informeras om detta innan kommunerna ger sitt utlåtande. Därmed borde remissbehandlingen skjutas upp ifall huvudstadsområdet tänker driva på en lösning som avviker från resten av landet.

Remissbehandlingen avslutas i november om den inte fortsätter till någon del. Efter det börjar i varje fall en mycket arbetdryg analys av utlåtandena, för vilken det bör reserveras tillräckligt med tid. Endast genom att noggrant fördjupa sig i de synpunkter som kommunerna och andra aktörer som ger utlåtanden presenterar kan ministerierna, regeringen och riksdagen ge den historiska reformen trovärdighet. Detta gäller också kommunerna: genom att skriva noggranna och likriktade utlåtanden ger vi tyngd åt vårt budskap.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *