Det behövs arbetsro inom kommunförsöken, säger arbetsministern.

Som bekant kommer arbets- och näringstjänsterna överföras permanent till kommunerna under 2024.

Just nu pågår ett kommunförsök kring dessa tjänster. Problemet är bara att den försöksperioden avslutas den 30 juni 2023. Det här skapar en situation där försökskommunernas måste överföras tillbaka till arbets- och näringsbyråerna innan man permanent överför organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna på kommunerna.

För att undvika det här föreslår regeringen att giltighetstiden för lagen om ett kommunförsök ska förlängas till den 31 december 2024.

På detta sätt säkerställs en smidig överföring av arbets- och näringstjänsterna, när tjänsterna permanent ska överföras till kommunerna, heter det i ett pressmeddelande.

– Regeringen bereder för närvarande reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024, säger arbetsminister Tuula Haatainen (SDP). Samtidigt är det viktigt att sörja för arbetsron inom kommunförsöken för att övergången till en permanent modell ska ske så friktionsfritt som möjligt.

Lagarna om den förlängda försöksperioden avses träda i kraft den 1 augusti i år.

I en annan aktuell regeringsproposition föreslås bland annat att kommunerna i försöksområdena i fortsättningen ska vara personuppgiftsansvariga för sina egna kunder. Den föreslagna ändringen behövs för att ansvar och uppgifter i fråga om behandlingen av personuppgifter ska riktas till rätt aktör. Dessa lagändringar avses träda i kraft den 2 maj i år.