Överföringen av sysselsättningsansvaret till kommunerna har stora verkningar på kommunens ekonomi.

Nya riktlinjerna klarlägger ansvarsfördelningen mellan kommunerna och staten då organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under år 2024.

Kommunerna tar över merparten av tjänsterna för arbetssökande, arbetsgivare och företag. Också upphandlingen i anknytning till dessa tjänster ska överföras från NTM-centralen till kommunerna.

Ministerarbetsgruppen har redan tidigare slagit fast att organiseringsansvaret förutsätter ett arbetskraftsunderlag på 20 000 invånare.

Staten har utöver det övergripande ansvaret också en områdesöverskridande och nationell samordnande roll i servicehelheter där nationellt betydande sysselsättningsåtgärder främjas i samarbete med kommunerna. Helheterna gäller till exempel plötsliga strukturella förändringar och internationell rekrytering.

Dessutom ska staten ansvara för att den sysselsättningsfrämjande servicen fungerar i hela landet.

I ett pressmeddelande skriver Kommunförbundet att det är viktigt att ansvarsfördelningen klarläggs.

Finansieringsmodellen förnyas

Arbets- och näringstjänsterna är nära förbundna med finansieringsmodellen som också ändras när arbets- och näringstjänsterna överförs till lokal nivå. Överföringen av sysselsättningsansvaret till kommunerna har stora verkningar på kommunens ekonomi och verksamhet från år 2024.

Det är meningen att finansieringsmodellen ska vara kostnadsneutral i förhållandet mellan staten och kommunerna och att den ska beakta konjunkturväxlingar och sporra kommunerna på rätt sätt.

– Finansieringsmodellen bör stödja helheten. Det är också viktigt att garantera att alla kommuner, oavsett skillnader i förhållanden och inkomstbas, har möjligheter att klara av sin nya lagstadgade uppgift, säger Erja Lindberg, utvecklingschef vid Kommunförbundet, i pressmeddelandet.

Så framskrider arbetet

Avsikten är att regeringspropositionen om överförandet av arbets- och näringstjänsterna ska lämnas till riksdagen i september 2022. Ansvaret för att ordna tjänsterna överförs till kommunerna under 2024.

Frågor som bör avgöras under beredningen (enligt Arbets- och näringsministeriet):

  1. Den sporrande finansieringens element
  • tidigareläggning av kommunens finansieringsansvar för utkomstskyddet för arbetslösa
  • aktiveringen av arbetslösa ska inte påverka finansieringsansvaret för utkomstskyddet för arbetslösa
  • kommunen och staten ska dela kostnadsansvaret för finansieringen av arbetskraftsservicen
  1. Kommunernas organiseringsansvar
  • lika tillgång till tjänster och kommunernas möjligheter att sköta sina uppgifter
  1. Centraliserade nationella tjänster
  • preciseras efter att organiseringsansvaret har fastställts
  1. Strukturerna
  • konsekvenserna för arbets- och näringsbyråerna, närings-, trafik- och miljöcentralerna och utvecklings- och förvaltningscentret

Överföringen av arbets- och näringstjänsterna bereds i samarbete med andra ministerier, arbets- och näringstjänsterna, närings-, trafik- och miljöcentralerna, utvecklings- och förvaltningscentret, kommunerna och andra intressentgrupper. Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen drar upp riktlinjer i takt med att beredningen framskrider.