Beslutet att överföra arbets- och näringstjänsterna till kommunerna välkomnas av Kommunförbundet och kommunerna. Det var i samband med ramförhandlingara som regeringen beslutade om överföringen.

– Kommunerna får nu visa vad de går för i främjandet av sysselsättningen, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen. Kommunerna har jobbat hårt för detta.

Sysselsättningsförsöken i kommunerna samt den sysselsättningsmodell som bereddes i höstas och som Kommunförbundet faciliterat visar vägen för förändringen.

Läs mera om sysselsättningsmodellen här.

– Målet är ett dynamiskt ekosystem, där kommunen samlar olika aktörer och där den offentliga, privata och tredje sektorn arbetar tillsammans för att förbättra sysselsättningen, säger Karhunen.. 

Kommunförbundet kommer att stödja kommunerna med ett nytt koncept för samarbetet kring sysselsättning.

Närservice på lokal nivå

När arbetskraftstjänsterna ordnas på lokal nivå är man nära både de arbetssökande, arbetsgivarna och företagen. De så kallade arbetslivstjänsterna (arbets- och näringstjänsterna) är närservice.

Ett sådant system har tillämpats i många andra nordiska länder, med goda resultat.

De nuvarande försöken är inte en slutgiltig modell, utan genom dem bereds en övergång till en permanent sysselsättningsmodell.

En dynamisk servicestruktur där man på lokal nivå har hand om både de arbetssökandes och arbetsgivarnas tjänster ger nya livskraftsverkningar.

– Det är viktigt att genast inleda det egentliga arbetet, dvs. att skapa kontaktytor mellan olika aktörer, fortsätter Minna Karhunen.

Som ett led i överföringen av ansvaret för sysselsättningstjänsterna ska finansieringsansvaret för tjänsterna och förmånerna ses över så att modellen uppmuntrar till att främja sysselsättningen enligt samma modell som i andra nordiska länder.

Överföringen av ansvaret för sysselsättningstjänsterna är en omfattande helhet som bereds samtidigt som andra reformer som påverkar tjänsterna för arbetslösa och kommunernas uppgifter.

– Att uppgifterna överförs till kommunerna betyder inte att staten inte längre behöver satsa på dem. Nyttan för livskraften kommer från förbättrad sysselsättning, inte från besparingar i sysselsättningstjänsterna, säger Timo Reina, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet.