Jag ser ingen väg tillbaka till den gamla modellen. Sysselsättningsförsöket är definitivt ett steg i rätt riktning, säger Stefan Fri, chef för det kommunala sysselsättningsförsöket i Raseborg och Hangö.

Stefan Fri håller med dem som säger att försöket snarare är en pilot än ett nytt försök.

Vi ska nog inte försöka så många gånger till. Det här blir det tredje eller fjärde försöket om jag räknat rätt.

Raseborg och Hangö förbereder sig med rasande fart för det kommunala sysselsättningsförsöket som startar i Västnyland i mars. Det finns en hel del att komma i kapp, eftersom de kommuner som valdes till försöket i en andra omgång – bland annat Raseborg, Hangö och Borgå – kom med så sent som i slutet av augusti i fjol. De kommuner som kom med i den första omgången – bland annat Helsingfors, Vanda och Esbo – har haft betydligt mera tid för sin planering. De blev valda till försöket så tidigt som i december 2019.

Kommunförsök med sysselsättning

  • Pågår 1.3.2021-30.6.2023 i 25 försöksområden och 118 kommuner eller städer.
  • Bland annat Esbo, Helsingfors, Vanda, Borgå, Raseborg, Hangö, Karleby är försökskommuner.
  • Målsättningen med försöket är att bättre än hittills hjälpa arbetslösa arbetssökande att hitta ett jobb eller en utbildning. Ett annat mål är att trygga tillgången på kompetent arbetskraft.
  • Under försöksperioden får kommunerna ett större ansvar för sysselsättningen.
  • Vissa av de statliga arbets- och näringsbyråernas uppgifter – bland annat kundhandledning och -rådgivning inom TE-tjänsterna – överförs under försöket till kommunerna. Arbetsgivarna överförs inte till kommunerna utan blir kvar som TE-centralernas kunder.
  • Genom samordning och samarbete mellan staten och kommunerna ska sysselsättningsåtgärderna bli effektivare och få större genomslagskraft.
  • Försöken berör arbetslösa arbetssökande, personer som deltar i sysselsättningsfrämjande service och inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning, arbetssökande under 30 år samt invandrare och främmandespråkiga personer som antingen är arbetslösa, sysselsatta eller deltar i sysselsättningsfrämjande service.
  • Långtidsarbetslösa och personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden prioriteras.
  • Tidigare arbetsminister Jari Lindström fungerar som projektkoordinator.

I Raseborg- och Hangöregionen som fungerar som ett gemensamt försöksområde kommer servicen till de arbetslösa att bli bättre.

Idag har vi en servicepunkt, när försöket kommer i gång har vi tre; i Karis, Ekenäs och Hangö. Våra resurser för personlig och nära service ökar avsevärt. Tack vare försöket kommer kunderna i kontakt med vår service i ett tidigt skede av arbetslösheten.

Sysselsättningstjänsterna i Västnyland har enligt Fri hittills fungerar hyfsat bra på finska och svenska.

Målsättningen är att vi även i fortsättningen ska kunna bemöta våra kunder på deras modersmål.

Utbudet av tjänster blir större

Under sysselsättningsförsöket som pågår till mitten av 2023 kommer utbudet av sysselsättningstjänster att öka i regionen.

  För de arbetslösa betyder det fler möjligheter att hitta ett jobb. Vi kommer inte att kunna tävla om tjänsteutbudet med kommunerna i huvudstadsregionen, det är vi för små till. Men vi kommer att kunna erbjuda utbildning, arbetsprövning, lönestöd för arbetsgivare och rehabiliterande arbetsverksamhet.

Målsättningen är att öka aktiviteten och den personliga servicen.

  Vi kommer att satsa på fortlöpande personliga möten och individuella planer med våra kunder, skapa vettiga alternativ till passivitet där hemma. Att vara arbetslös tär på hälsan och välmåendet. I dag läggs de aktiverande åtgärderna in för sent. Den som inte lyckas hitta ett arbete efter tre till sex månaders arbetslöshet behöver få stöd för att behålla aktivitetsnivån. Lyckas man inte själv hitta ett jobb ska man inte lämnas ensam, understryker Fri.

Målgruppen i Hangö-Raseborg är stor, ca 1 700 personer.

Antalet lever hela tiden. I november 2020 fanns det 400 arbetslösa i Hangö och mellan 1200 och 1300 i Raseborg, räknar Fri.

Alla kommer inte att erbjudas handledning och personliga möten.

Många möten sker till en början elektroniskt. Det här gäller exempelvis nyutexaminerade som söker sitt första jobb. 

Fri räknar med att merparten unga med en färsk utbildning passerar ”systemet” relativt raskt och smärtfritt. För äldre personer som mist jobbet efter tiotals år i arbetslivet kommer det däremot att vara mera utmanande att söka jobb.

Bland de arbetslösa finns det människor som aldrig har behövt skriva ett cv eller söka ett jobb. De kommer att behöva stöd. Vi kommer att hjälpa dem med att göra upp en personlig plan som ska ta dem vidare till ett jobb kanske via en utbildning.

Under sysselsättningsförsöket ökar utbudet av sysselsättningstjänsteri de regioner som deltar.

Personalresursen ökar

I sysselsättningsförsöken överförs en del av TE-centralernas personal till kommunerna.

Jag hoppas att den TE-personal som kommer till oss till har anknytning till vår region och att den är tvåspråkig, säger Fri.

Sysselsättningsförsöket i Raseborg och Hangö kommer att ha en resurs på åtta personer från TE-centralen och åtta personer från de nuvarande sysselsättningstjänsterna i Raseborg och Hangö samt en projektchef.

Stefan Fri ser fram emot sysselsättningsförsöket i Raseborg och Hangö.

Nu börjar vi bygga modellen och så justerar vi den när det behövs. Hittills har kommunernas beslutanderätt i sysselsättningsfrågor varit begränsad trots att kommunerna har deltagit i finansieringen av sysselsättningsåtgärderna. Försöket ger oss större möjligheter att påverka och jag tror att vi hittar många synergier när allt läggs under en och samma arbetsledning.

Arbetsgivarservicen kvarstår på TE-centralerna. Hur påverkar det försöket?

Man kan förstås fråga sig om det är en vettig uppdelning. Men det här är en pilot och jag gissar att lagen kommer att justeras under försökets gång. Vi kommer oavsett att samarbeta med arbetsgivarna på det lokala planet.

En annan begränsning i sysselsättningsförsöket är att försökskommunerna endast får ge service till den egna kommunens invånare.

Läs också: Kommunernas roll och ansvar för sysselsättningen ska stärkas