I regeringsprogrammet heter det att kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster ska stärkas. De kommunala sysselsättningsförsöken som startar i mars är ett led i denna strävan.

En tredjedel av Finlands kommuner och hälften av alla arbetslösa arbetssökande deltar i de kommunala sysselsättningsförsöken. Omfattningen gör att många bedömare anser att man inte längre kan tala om ett försök utan snarare om en pilot för en bestående omstrukturering av sysselsättningstjänsterna.

– Att stärka kommunernas roll som tillhandahållare av sysselsättningstjänster är regeringens och städernas gemensamma, tydliga mål, sade Jan Vapaavuori, borgmästare i Helsingfors i ett pressmeddelande i december.

Enligt Vapaavuori bör sysselsättningstjänsterna samlas under en aktör med helhetsansvar, det vill säga städerna och kommunerna. Av samma åsikt är Kommunförbundet, som tillsammans med ett stort antal kommuner har arbetat fram en egen kommunbaserad sysselsättningsmodell.

I denna modell bär kommunerna organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna som tillhandahålls för arbetsgivare och arbetssökande. Överföringen av organiseringsansvaret till kommunerna skulle ske som en flerårig stegvis process.

– Den kommunbaserade lösningsmodellen eftersträvar en högre sysselsättningsgrad, bättre tillgång till arbetskraft och stärkt konkurrenskraft, konstaterade Timo Reina, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet när den kommunbaserade sysselsättningsmodellen presenterades strax före julen.

Modellens syfte är att stödja kommunernas och regionernas livskraft. Man talar om ett kommunalt ekosystem som främjar sysselsättningen på en bred front och där arbets- och näringstjänsterna bidrar med nya, viktiga verktyg.

Erja Lindberg

– En stark koppling till kommunernas övriga verksamhet garanterar en hög servicenivå. Dessutom innebär den kommunbaserade modellen att det finns möjligheter att variera verksamhetssätten och vid behov bygga upp olika samarbetsmodeller för sysselsättningstjänsterna, säger Erja Lindberg, utvecklingschef vid Kommunförbundet.

Kommunens ansvar i Danmark

Genom att överföra ett större ansvar för sysselsättningen på kommunerna närmar sig Finland de övriga nordiska länderna.

I resten av Norden har kommunerna en större roll som anordnare av sysselsättningstjänster. Den mest renodlade kommunala modellen för sysselsättning finns i Danmark, där närmare hundra kommunala arbetsförmedlingar eller ”Jobbcenters” ansvarar för sysselsättningsservicen till såväl arbetssökande som arbetsgivare.

Den danska modellen är i hög grad en ”aktiveringsmodell”. Av den arbetslösa krävs en stor egen insats. Hen förväntas infinna sig till regelbundna personliga möten på sitt kommunala Jobbcenter, göra upp en personlig aktiveringsplan samt delta i kompetenshöjande utbildningar med mera. Å andra sidan kräver modellen att även Jobbcentret engagerar sig i kunden. Personliga möten och individuell handledning är en av modellens grundpelare.

Läs också: Sysselsättningsförsöken ger kommunerna större inflytande – ”Ett steg i rätt riktning”