Att förena statens och kommunernas kunnande, resurser och tjänster är fiffigt, säger förra den arbetsministern.

Jari Lindström, som idag börjar jobba som projektkoordinator för de kommunala sysselsättningsförsöken, säger att han är full av iver.

Lindström har varit arbetslös arbetssökande sedan riksdagsvalet år 2019 då han inte blev omvald och hans post som arbetsminister i Sipiläs regering avslutades.

Sysslolös har han dock inte varit. Förra året utkom han med sina memoarer. Lindström har också fortsatt att idka sysselsättningsfrågor i sin hemstad Kouvola. Han har varit aktiv i ett projekt där man har funderat på metoder för att främja stadens sysselsättning.

Som projektkoordinator för sysselsättningsförsöken hamnade han på ett lite överraskande sätt.

– Jag såg en annons på Twitter, ansökte och jobbet och blev vald.

Bilden av kommunens roll har fördjupats

I regeringsprogrammet har man dragit upp riktlinjer för en förstärkning av kommunernas roll vid anordnandet av sysselsättningstjänster, och sysselsättningsförsöken är ett betydande steg i sammanhanget.

Starten för försöken har uppskjutits åtskilliga gånger men nu kommer man äntligen i gång, inom mars månad.

I försöken ansvarar kommunerna för de arbetssökandes serviceprocesser samt sysselsättningsbefrämjande tjänster. Målsättningen är att förbättra tillgången till arbetsmarknaden, särskilt för de långtidsarbetslösa samt de som arbetsmarknadsmässigt är i en sämre position.

Lindströms uppgift som projektkoordinator är att stödja sysselsättningsförsökens regionala aktörer i bildandet av ett ekosystem för sysselsättningen, nätverkande mellan aktörerna samt benchmarking av försöken och att producera en nationell helhetsbild av de medverkande kommunernas framsteg.

Lindströms arbetsgivare är Kommunförbundet men han rapporterar också till Arbets- och näringsministeriet.

Lindström bedömer att efter hans tid som riksdagsledamot, och efter att ha satt sig in i sysselsättningsfrågor i Kouvola, har hans egen uppfattning om kommunens roll i sysselsättningsarbetet fördjupats.

– Som minister har man inte tid att sätta sig in i en enskild kommuns eller regions situation tillräckligt för att kunna ha en åsikt om den.

– I detta fall har jag haft tid att göra mig djupare förtrogen med min egen stad och dess sysselsättningsfrågor.

Lindström bedömer att det i dag finns ett slags ineffektivitet i handhavandet av sysselsättningen eftersom aktörerna är för avskilda från varandra.

– Tanken är att förena statens och kommunernas kunnande, resurser och tjänster för att öka på effektiviteten. Det är enligt min åsikt ett fiffigt agerande så länge det görs genom samarbete och förståelse och inte anbefallande, säger Lindström.

Äntligen bestående strukturer?

Också under tidigare regeringsperioder har det funnits sysselsättningsförsök. I kommunerna har man sett det som en utmaning att det är regeringsperioderna som har definierat försöken, och försöken har avbrutits mitt i.

I Sipiläs regering var det Lindströms ansvar att lägga ned de nuvarande TE-kontoren. Då gjordes en reform av tillväxttjänsterna och man planerade en mer betydande roll för privata aktörer inom sysselsättningstjänsterna.

– Detta blev på hälft då social- och hälsovårdsreformen kraschade och med det allt annat.

I kommunerna uppskattade man sysselsättningsförsöken under Sipiläs regeringsperiod, men särskilt på forskningsfältet kritiserade man dem också för svårigheterna i fastställandet av effekterna. 

I de nu påbörjande försöken skapar man nationella mätinstrument och fortgående statistikuppföljningar och effektivitetsbedömningar görs.

Detta är redan tredje gången man gör dessa försök, påminner Lindström.

– Många är av den åsikten att denna gång borde detta leda till resultat, att det inte bara skulle vara frågan om försök utan att det skulle resultera i bestående förändringar i förfaringssätten.

– Det är säkert en bra målsättning men jag hoppas att det finns tålamod att se på detta på längre sikt. Det lönar sig inte att göra fälla snabba omdömen, om huruvida någonting fungerar eller ej.

Försöken pågår över nästa regeringsskifte, fram till juni 2023. Regeringens målsättning är att fatta beslut om en bestående servicestruktur före avslutandet av försöken.

– Under denna tid borde man bli medveten om vad som är av mer bestående art, säger Lindström.

Ställer inte upp i kommunalvalet

Jari Lindströms senaste riksdagsperiod var tung. Förutom arbetsministerns portfölj hade han i början också hand om justitieministerns portfölj.

Lindström hör till den avpolletterade ordföranden Timo Soinis nya parti Blå framtid, som bildades då Jussi Halla-aho blev vald till sannfinländarnas ordförande sommaren 2017.

Denna vår avslutas Lindströms tredje period i Kouvolas stadsfullmäktige. Han ställer inte upp för omval för han har fått nog av politiken för denna gång.

– Inte av förgiftning, men mättnadspunkten är uppnådd.

– Men sysselsättningsfrågorna, de intresserar.

Det här är en översättning av Kuntalehtis artikel.