Vaccindoserna styrs till sjukvårdsdistrikt med minst 100 per 100 000 invånare en tvåveckorsperiod.

Statsrådet har ändrat förordningen om frivilliga covid-19-vaccinationer, vilket innebär att vacciner temporärt kan fördelas regionalt. Det här var inte möjligt enligt den tidigare förordningen.

Vaccinerna kan fördelas på enhetliga och öppet definierade epidemiologiska grunder, heter det i Social och hälsovårdsministeriets pressmeddelande.

Förordningen garanterar ändå att varje region får vaccin.

I fortsättningen ska Institutet för hälsa och välfärd THL dela ut leveranspartierna av Modernas vaccin samt en tredjedel av leveranspartierna av AstraZenecas vaccin till de sjukvårdsdistrikt där incidensen av bekräftade smittfall varit minst 100 per 100 000 invånare under de 14 dagar som föregår utdelningen av leveranspartiet.

Vaccinerna fördelas mellan sjukvårdsdistrikten på så sätt att man utöver befolkningsmängden i området med lika stor viktning beaktar antalet bekräftade smittfall i området. Man beaktar också antalet personer som tagits in för specialiserad sjukvård i området under de två föregående veckorna.

Dessutom förutsätter den regionala fördelningen att riskgrupperna och personer över 70 år har haft möjlighet att få sin första vaccindos.

Den riktade fördelningen får inte hindra eller fördröja personer från att få en sådan andra dos vaccin som behövs för bildandet av skydd mot covid-19, skriver Social- och hälsovårdsministeriet.

Försvårar planeringen, menar Åland

Utkastet till förordning var på remiss under april månads två första veckor och 51 remissinstanser lämnade utlåtanden.

Diskrimineringsombudsmannen gav i sitt utlåtande grönt ljus för att vaccinationsordningen ändras enligt epidemiläget om detta tjänar den breda allmänheten.

Också Kommunförbundet anser att en förändring är motiverad, men efterlyser flexibilitet så att vacciner kan styras till orter där smittspridningen ökar i den grad att smittspårningen inte hinner med.

Bland de som motsätter sig förändringen finns bland annat Ålands landskapsregering. Landskapsregeringen anser att en regional fördelning av vaccin ska basera sig på befolkningsmängden som enda grund.

Landskapsregeringen på Åland menar istället att planering och förutsägbarhet i leveranserna är de viktigaste faktorerna för en lyckad vaccinationsstrategi.

Planering av till exempel massvaccinationer – då extra personal anställs och nya utrymmen hyrs – kräver en absolut förutsägbarhet, skriver landskapsregeringen: ”En riktad fördelning av vaccin skulle verka negativt mot dessa faktorer och försvåra planeringen och genomförandet av vaccineringen.”

Vidare befarar landskapsregeringen att eftersom epidemiläget kan förändras snabbt på Åland kan också sjukdoms- och dödsfall öka oproportionerligt mycket vid en snabb smittspridning, om Åland inte får en tillräcklig fördelning av vaccin på grund av det tidigare epidemiläge.

Andra landskap får ta notan, menar Vasa

Också Vasa sjukvårdsdistrikt förhåller sig kritiskt. Betraktat från ett helhetsperspektiv anser distriktet att förändringen inte är förnuftig.

Med tanke på hur överraskande epidemin spritt sig finns det en stor risk för att det blir något annat landskap som ”får ta notan”, skriver distriktet i sitt genmäle. Förändringen kan med eftersläpning underlätta situationen i de värsta epidemicentren men kan ta ut sin rätt i andra landskap där vaccineringen av medborgarna fördröjs, befarar man i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Dessutom flyttar ändringen av vaccinationsordningen tyngdpunkten för vaccinationerna närmare sommaren. Det här skapar tilläggsproblem, menar distriktet.

I mindre sjukvårdsdistrikt är intensivvårds- och infektionsplatserna begränsade och ett fåtal patienter i behov av intensivvård eller flera patienter i behov av avdelningsvård kräver specialarrangemang och inskränkningar av den övriga verksamheten, heter det i utlåtandet.